DATASETT
Internt datasett

NiN landskap er et system for beskrivelse av landskapsmessig variasjon som forholder seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven. NiN landskap er en del av Artsdatabanken sitt typesystem «Natur i Norge (NiN)». Kartleggingsmetodikken er utviklet for Nordland fylke, og standarden er utviklet etter et pilotprosjekt i Nordland fylke. Systemet inneholder standardisert metodikk for avgrensing og typeinndeling av landskap. Landskapsnivået i NiN er tilpasset kartlegging i målestokk 1:50 000. Landskapstypeinndelingen i NiN omfatter alle landskap fra naturlandskap, via jordbrukslandskap til bylandskapet. På grunnlag av digitale terrengformanalyser er det laget standardiserte kriterier for inndeling i hovedtyper og grupper av hovedtyper, som fanger opp variasjonen i landskapet på grov skala. Videre er det utarbeidet en typeinndeling for å adressere landskapsvariasjon i finere skala basert på variasjon i landskapets innhold og egenskaper. Variasjon i landskapet langs ti gradienter danner grunnlag for denne inndelingen.

Tema
Naturmangfold
Administrativt tema
Datasetteier
Artsdatabanken
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Hele Norge (fastlandet)
Presisjon
1:50 000
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Ikke planlagt
Vilkår
Både Artsdatabanken og Miljødirektoratet skal krediteres ved viderebruk av data fra datasettet NiN Landskap. Dette kan f.eks. gjøres slik:

Kilde: Artsdatabanken og Miljødirektoratet

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Trond Simensen
Telefon
+4741509167
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
Datasettet er etablert av Artsdatabanken, som er offisiell eier og distributør av datasettet. Miljødirektoratet har, etter avtale med Artsdatabanken, lagret en kopi av datasettet med tanke på å sette opp en egen tjeneste på dette.