DATASETT
Internt datasett

Datasettet inneholder romlige prediksjonsmodeller som viser sannsynlighet for at en gitt naturtype finnes innenfor ruter på 100 x 100 meter i fastlands-Norge. Modellene er laget for 9 ulike hovedtyper på natursystem-nivået i beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN):

T1 Nakent berg
T14 Rabbe
T22 Fjellgrashei og grastundra
T27 Blokkmark
T32 Semi-naturlig eng
T34 Kystlynghei
V1 Åpen jordvannsmyr
V2 Myr- og sumpskogsmark
V3 Nedbørsmyr

Modellene er egnet til planlegging av detaljert feltkartlegging av arter og naturtyper, som indikator på artsmangfold, og som støtteverktøy ved rødlistevurderinger av naturtyper. Modellene kan brukes i tidlig fase av plan- og forvaltningsprosesser som indikator på forekomst av ulike naturtyper, men bør da følges opp av kartlegging i felt før evt. bruk av f.eks. juridiske virkemidler, utarbeiding av forvaltningsplaner, etc.

Tema
Naturmangfold
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Presisjon
Geografisk representasjon
Oppdateringsfrekvens
Ikke planlagt
Vilkår
NLOD
Lisens

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Trond Simensen
Telefon
+4741509167
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
Sannsynlighet for forekomst av naturtypen i det enkelte pixel:
> 0.8 Høy sannsynlighet
0,6 - 0.8 Middels
0,4 - 0.6 Middels
< 0.4 Lav sannsynlighet
Ingen pixelverdi: datamangel, prediksjon ikke utført

Vær oppmerksom på at kvaliteten på de ulike modellene varierer. Modellene for naturtypene V1 (åpen jordvannsmyr) og V3 (nedmørsmyr) er mindre pålitelige enn de andre modellene.