KARTTJENESTE
Intern karttjeneste

Datasettet inneholder romlige prediksjonsmodeller som viser sannsynlighet for at en gitt naturtype finnes innenfor ruter på 100 x 100 meter i fastlands-Norge. Modellene er laget for 9 ulike hovedtyper på natursystem-nivået i beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN):

T1 Nakent berg
T14 Rabbe
T22 Fjellgrashei og grastundra
T27 Blokkmark
T32 Semi-naturlig eng
T34 Kystlynghei
V1 Åpen jordvannsmyr
V2 Myr- og sumpskogsmark
V3 Nedbørsmyr

Modellene er egnet til planlegging av detaljert feltkartlegging av arter og naturtyper, som indikator på artsmangfold, og som støtteverktøy ved rødlistevurderinger av naturtyper. Modellene kan brukes i tidlig fase av plan- og forvaltningsprosesser som indikator på forekomst av ulike naturtyper, men bør da følges opp av kartlegging i felt før evt. bruk av f.eks. juridiske virkemidler, utarbeiding av forvaltningsplaner, etc.

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Samletjeneste for 14 prediksjonsmodeller for tilstedeværelse av naturtyper etter Artsdatabankens Natur i Norge-system. Modellene er laget for 9 ulike hovedtyper på natursystem-nivået i beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN):

T1 Nakent berg
T14 Rabbe
T22 Fjellgrashei og grastundra
T27 Blokkmark
T32 Semi-naturlig eng
T34 Kystlynghei
V1 Åpen jordvannsmyr
V2 Myr- og sumpskogsmark
V3 Nedbørsmyr
Naturtyper - modellerte

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Kartklient
Eksempel faktaark

Kategori

Intern kategorisering
Prosjektbaserte/Ad-hoc tjenester

Vilkår

Vilkår
Til intern bruk. Gjengivelse av data skjer i hht. øvrige krav til data under NLOD.
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste
Viktige opplysninger
Sannsynlighet for forekomst av naturtypen i det enkelte pixel:
> 0.8 Høy sannsynlighet
0,6 - 0.8 Middels
0,4 - 0.6 Middels
< 0.4 Lav sannsynlighet
Ingen pixelverdi: datamangel, prediksjon ikke utført

Vær oppmerksom på at kvaliteten på de ulike modellene varierer. Modellene for naturtypene V1 (åpen jordvannsmyr) og V3 (nedmørsmyr) er mindre pålitelige enn de andre modellene.
Mer informasjon om tjenesten