KARTTJENESTE

Karttjenesten viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer.

Data i karttjenesten gir verdifull informasjon til bruk bl.a. i den kommunale arealplanleggingen og annen planlegging av arealbruk. Samtidig gir datasettet føringer på hvilke arter som bør fokuseres på ved artskartlegging.

Karttjenesten inneholder punkter og flater, samt flater punktsymbolisert. Data i tjenensten hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner.

Karttjenesten inneholder:

Arter av særlig stor forvaltningsinteresse

1. ansvarsarter (>25% av europeisk bestand i Norge)
2. CR, EN, VU i Norsk Rødliste 2015
3. andre spesielt hensynskrevende arter
4. spesielle økologiske former
5. prioritert art etter NML
6. fredete arter

Arter av stor forvaltningsinteresse

7. NT i norsk Rødliste 2015

Fremmede arter

8. fremmede arter

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Arter av særlig stor forvaltningsinteresse
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Arter av stor forvaltningsinteresse
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend
Fremmede arter
Map Server Legend
Map Server Legend
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår
Data i datasettet er linsensiert av Artsdatabanken. Miljødirektoratet publiserer data uten endringer, men med tilleggsegenskapene Forvaltningskategori og Utvalgskriterium.

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
05.07.2018 URL oppdatert
01.12.2016 ArcGIS REST tjeneste lagt til
16.02.2015 WMS-tjeneste etablert

Gi oss din tilbakemelding
Datasett brukt i karttjeneste
Viktige opplysninger
Miljødirektoratet og Artsdatabanken har etablert en automatisert dataflyt via API utviklet av Artsdatabanken. Miljødirektoratets produksjonsdatabase oppdateres hvert døgn. Miljødirektoratet gjør ingen endringer i originaldata, men tilføyer egenskapene "Forvaltningskategori" og "Utvalgskriterium". Disse egenskapene tilordnes den enkelte art, slik at plassering i utvalgskriterium avgjør plassering i forvaltningskategori. Datasettet har et stort antall dataeiere som kilde til originaldata. Artsdatabanken samler og formidler data gjennom Artskart og er distributør. Miljødirektoratet produserer datasettet ut fra nærmere definerte kriterier og formidler datasettet gjennom standardiserte tjenester (WMS, nedlasting).