KARTTJENESTE

Denne tjenesten er erstattet av tjenestene naturtyper_hb13 og naturtyper_marine_hb19

Tjenesten viser terrestriske og marine forekomster av naturtyper som er lagret i Naturbase og som er vurdert som viktige og svært viktige for biologisk mangfold. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor områder som er vernet etter naturmangfoldloven. Utenom verneområdene må disse verdiene ivaretas primært gjennom den kommunale arealplanleggingen og sektorenes arealbruk. Det er derfor viktig å ha kunnskap om dem.

Denne karttjenesten er spesielt tilpasset konkrete behov knyttet til bestemte hovednaturtyper og naturtypekoder. Brukeren kan ta ut de temalagene det er ønskelig å benytte. Den inneholder kartlag som er sortert på følgende tema/kategorier:

Kulturbetingede naturtyper:
Naturtyper som ligger i eller utenfor jordbrukets kulturlandskapet og som har spesialtilpasset kartografi for de naturtypeklassene det gjelder.

Skogtyper:
Skogtyper med fokus på edellauvskog og verdi.

Marine naturtyper:
Marine naturtyper hvor hver enkelt naturtype er sortert på A,B og C-områder og som har en spesialtilpasset kartografi.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Kulturbetingede naturtyper, punktregistreringer
1:500.000 Map Server Legend
Kulturbetingede naturtyper, flater
1:500.000 Map Server Legend
Rik edellauvskog, flater
1:1.000.000 Map Server Legend
Gammel fattig edellauvskog, flater
1:1.000.000 Map Server Legend
Rik blandingsskog i lavlandet, flater
1:1.000.000 Map Server Legend
Øvrige skogtyper, flater
1:1.000.000 Map Server Legend
Marine naturtyper, flater
MARINE NATURTYPER
1:1.000.000 Map Server Legend
Større tareskogforekomster
1:1.000.000 Map Server Legend
Sterke tidevannsstrømmer
1:1.000.000 Map Server Legend
Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet
1:1.000.000 Map Server Legend
Poller og spesielt dype fjordområder
1:1.000.000 Map Server Legend
Litoralbassenger
1:1.000.000 Map Server Legend
Israndsavsetninger
1:1.000.000 Map Server Legend
Bløtbunnsområder i strandsonen
1:1.000.000 Map Server Legend
Korallforekomster og løstliggende kalkalger
1:1.000.000 Map Server Legend
Ålegrasenger og andre undervannsenger
1:1.000.000 Map Server Legend
Skjellsandsforekomster
1:1.000.000 Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
05.07.2018 Lagt til ArcGIS REST tjeneste
21.01.2013 Nye felt og endrede feltnavn
Datamodell for karttjeneste er endret og nye feltnavn er lagt til. I tillegg har en del eksisterende felt fått nye navn.
20.08.2012 Ny målestokksterskel
Øvre målestokksterskel for kartlag med kulturbetingede naturtyper endret fra 1:1.000.000 til 1:500.000.
01.11.2011 WMS-karttjeneste etablert
Karttjenesten etablert på ny serverplattform basert på ArcGIS Server. Nye spesifikasjoner for generell Url, servicename og layernames.
21.02.2007 WMS-tjeneste etablert
Karttjenesten etablert i forbindelse med publisering av naturtyper i jordbrukets kulturlandskap.

Gi oss din tilbakemelding