KARTTJENESTE

Denne tjenesten er erstattet av naturtyper_hb13 og naturtyper_marine_hb19

Tjenesten viser terrestriske og marine forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige, viktige og lokalt viktige for biologisk mangfold etter DN's håndbok 13 og 19. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor områder som er vernet etter naturvernloven. Utenom verneområdene må disse verdiene ivaretas primært gjennom den kommunale arealplanleggingen, og det er derfor viktig å ha kunnskap om dem. Dataene kommer fra den kommunale kartleggingen av biologisk mangfold.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Prioriterte naturtyper, punktregistreringer
1:1.000.000 Map Server Legend
Prioriterte naturtyper, flater
1:1.000.000 Map Server Legend
Hovednaturtype A - Myr og kilde, punktregistreringer
KARTLAG FOR HOVEDNATURTYPER
1:1.000.000 Map Server Legend
Hovednaturtype A - Myr og kilde, flater
1:1.000.000 Map Server Legend
Hovednaturtype B - Rasmark, berg og krattkant, punktregistreringer
1:1.000.000 Map Server Legend
Hovednaturtype B - Rasmark, berg og krattkant, flater
1:1.000.000 Map Server Legend
Hovednaturtype C - Fjell, flater
1:1.000.000 Map Server Legend
Hovednaturtype D - Kulturlandskap, punktregistreringer
1:1.000.000 Map Server Legend
Hovednaturtype D - Kulturlandskap, flater
1:1.000.000 Map Server Legend
Hovednaturtype E - Ferskvann og våtmark, punktregistreringer
1:1.000.000 Map Server Legend
Hovednaturtype E - Ferskvann og våtmark, flater
1:1.000.000 Map Server Legend
Hovednaturtype F - Skog, flater
1:1.000.000 Map Server Legend
Hovednaturtype G - Havstrand og kyst, flater
1:1.000.000 Map Server Legend
Hovednaturtype H - Andre viktige naturtyper, punktregistreringer
1:1.000.000 Map Server Legend
Hovednaturtype H - Andre viktige naturtyper, flater
1:1.000.000 Map Server Legend
Hovednaturtype I - Marine naturtyper, flater
1:1.000.000 Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
21.01.2013 Nye felt og endrede feltnavn
Datamodell for karttjeneste er endret og nye feltnavn er lagt til. I tillegg har en del eksisterende felt fått nye navn.
01.11.2011 Nye spesifikasjoner for karttjeneste
Karttjenesten etablert på ny serverplattform basert på ArcGIS Server. Nye spesifikasjoner for generell Url, servicename og layernames.

For tjenesten.
01.09.2011 Målestokksterskel endret til 1:1.000.000
Målestokksterskel justert opp til 1:1.000.000.
10.11.2010 Målestokksterskel endret til 1:500.000
Målestokksterskel innført på alle kartlag
01.11.2006 Nye tegneregler og gruppering
Nye tegneregler med gruppering etter verdi
01.10.2003 WMS-tjeneste etablert
Karttjeneste publisert i forbindelse med lansering av innsynsløsning og karttjenester for Naturbase.

Gi oss din tilbakemelding