Overview of map applications

Maps are one of the main tools for managing nature in the best possible way. The Norwegian Environment Agency collects geographical data and organizes and distributes these to a variety of users. Information will be offered through map applications, and map services that can be used in maps. This overview shows the map applications that The Norwegian Environment Agency offers.

Map applications
Environmental values in Norwegian marine areas
This web site contains assessments of the environmental values in Norwegian marine areas. The distribution of species, habitats and ecosystem functions determines the environmental value of the areas. When seabirds are going to nest, seals give birth to their pups or fish intend to spawn, they generally seek specific, favourable sites where they congregate in large numbers. Such places are examples of areas with high environmental value.
Grunnforurensning
Databasen ”Grunnforurensning” gir oversikt over eiendommer i Norge som forurensningsmyndigheten vet, eller har begrunnet mistanke om, at det kan være forurensning i jord. Forurensningene stammer som oftest fra søl eller spill av miljøfarlige stoffer fra menneskelig aktivitet, som har rent ned i jorda eller ut i sjøen.
Lakseregisteret
I Lakseregisteret finner du informasjon om 1 300 elver som har bestand av laks, sjøørret og sjørøye
Miljøvedtaksregisteret
Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet
Naturbase
Innsynsløsning for Naturbase gir deg kartfestet informasjon om utvalgte naturområder og friluftslivsområder. Kartet er nyttig for blant annet kommunale planleggere, konsulenter, grunneiere og lokalt reiseliv.
Register for undersøkelser og tiltak i regulerte vassdrag
Register for undersøkelser og tiltak i regulerte vassdrag
Rovbase
Rovbase er et verktøy med viktig informasjon for forvaltningen av bjørn, jerv, ulv, gaupe og kongeørn. Databasen oppdateres av Fylkesmannen, Statens naturoppsyn og Norsk institutt for naturforskning.
Sensitive artsdata
Sensitive artsdata er samlebegrep for en database med utvalgte arter av fugler, pattedyr og lav hvor stedfestet informasjon om artenes hekkeområde, yngleområde eller voksested er skjermet for allment innsyn.
State of the Environment Norway
State of the Environment Norway aims to provide you with the latest information about the state and development of the environment. The service presents environmental topics in a simple and easy-to-follow way and provides access to more detailed scientific presentations. On most of the pages you will also find further information about legislation and international agreements, environmental targets, references and relevant links. In addition you may download the latest data sets.
Vannmiljø
Vannmiljø er miljøforvaltningens system for å registrere, analysere og tilgjengeliggjøre miljødata i vann. Systemet skal gi grunnlag for kunnskapsbasert og helhetlig forvaltning av vannet. Systemet gir deg oversikt over pågående og tidligere kartleggings- og overvåkingsaktiviteter i vannforekomster i Norge.
Vann-nett
Vann-Nett er et nettbasert kartverktøy som brukes i forbindelse med vannforskriften. Vannforvaltningen skal vurdere miljøtilstand og menneskeskapte påvirkninger knyttet til miljømålet om god økologisk tilstand i vassdrag, kyst og grunnvann, og informasjonen skal registreres i Vann-Nett.