Karttjenester

Tjenestetype
Navn Type
art_naturbase WMS, ArcGIS-Rest
Forekomst av arter og funksjonsområder.
artnasjonal WMS, ArcGIS-Rest
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
avlop ArcGIS-Rest, WMS
Oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann.
biogeografiske_regioner WMS, WFS
Biogeografiske regioner
fjordkatalogen WMS, WFS
Fjordkatalogen
forvaltningsomrader_rovdyr WMS, WFS
Forvaltingsområder for rovdyr
forvaltningsplaner_havomrader WMS, KML, WFS
Forvaltningsplaner for norske havområder utarbeides for Barentshavet-Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen/Skagerrak. Datasettet viser avgrensningene for disse planene.
forvaltningsplanomrader_hav WMS, WFS
Grenser for forvaltningsplanområder for hav for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.
friluftsliv WMS, ArcGIS-Rest
Friluftslivsområder
friluftsliv_kartlagt WMS, ArcGIS-Rest
Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder
friluftsliv_statlig_sikra WMS, ArcGIS-Rest
Områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp og som er registrert i Naturbase.
friluftsliv_vern WMS, ArcGIS-Rest
Friluftslivsområder verna etter markaloven.
grunnforurensning WMS
Eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier.
grunnforurensning2 ArcGIS-Rest, WMS
Eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier.
helhetlige_kulturlandskap WMS, ArcGIS-Rest
Kartlag fra datasettet 'Helhetlige kulturlandskap' i Naturbase.
industri WMS
Opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene.
inon WMS, WFS
Inngrepsfrie naturområder i Norge per 2013, og tap av slike områder tilbake til 1988.
kostholdsrad WMS
Områder hvor Mattilsynet har innført råd om konsum eller restriksjoner på omsetning av fisk og skalldyr.
kulturlandskap_utvalgte WMS
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.
laksekart WMS
Karttjenesten viser registrerte fiskeplasser fra datasettet Sjølaksefiske (ordinært fiske eller ekstraordinært fiske med kilenot, krokgarn og settegarn etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen).
marin_verneplan WMS, WFS
Marin verneplan
marine_sektorer WMS, WFS
Marine sektorer for kysten i Norge
naturtyper_klasser_naturbase WMS
Naturtyper fra Naturbase
naturtyper_naturbase WMS, ArcGIS-Rest
Naturtyper fra Naturbase
naturtyper_utvalgte WMS, ArcGIS-Rest
Utvalgte naturtyper fra Naturbase
nin_landskapstyper ArcGIS-Rest
NiN landskap
petroleumsvirksomhet WMS
Petroleumsvirksomhet
satveg WMS
Satellittbasert vegetasjonskart for Norge (SatVeg).
svo KML, WMS, WFS
Bidra til kunnskapsbasert havforvaltning
vannmiljo WMS
Tjenesten innholder data fra fagsystemet Vannmiljø.
vern WMS, ArcGIS-Rest
Verneområder, vernede objekt og foreslåtte verneområder fra Naturbase.