Karttjenester

Tjenestetype
Navn Type
art_naturbase WMS, ArcGIS-Rest
Forekomst av arter og funksjonsområder.
artnasjonal WMS, ArcGIS-Rest
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
avlop ArcGIS-Rest, WMS
Oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann.
biogeografiske_regioner WMS, WFS
Biogeografiske regioner
fjordkatalogen WMS, WFS
Fjordkatalogen
forvaltningsomrader_rovdyr WMS, WFS
Forvaltingsområder for rovdyr
forvaltningsplaner_havomrader WMS, KML, WFS
Forvaltningsplaner for norske havområder utarbeides for Barentshavet-Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen/Skagerrak. Datasettet viser avgrensningene for disse planene.
friluftsliv WMS, ArcGIS-Rest
Friluftslivsområder
friluftsliv_kartlagt WMS, ArcGIS-Rest
Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder
friluftsliv_statlig_sikra WMS, ArcGIS-Rest
Områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp og som er registrert i Naturbase.
friluftsliv_vern WMS, ArcGIS-Rest
Friluftslivsområder verna etter markaloven.
grunnforurensning2 ArcGIS-Rest, WMS
Eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier.
helhetlige_kulturlandskap WMS, ArcGIS-Rest
Kartlag fra datasettet 'Helhetlige kulturlandskap' i Naturbase.
industri WMS
Opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene.
inon WMS, WFS
Inngrepsfrie naturområder i Norge per 2013, og tap av slike områder tilbake til 1988.
kostholdsrad WMS
Områder hvor Mattilsynet har innført råd om konsum eller restriksjoner på omsetning av fisk og skalldyr.
kulturlandskap_utvalgte WMS
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.
laksekart WMS
Karttjenesten viser registrerte fiskeplasser fra datasettet Sjølaksefiske (ordinært fiske eller ekstraordinært fiske med kilenot, krokgarn og settegarn etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen).
marin_verneplan WMS, WFS
Marin verneplan
marine_sektorer WMS, WFS
Marine sektorer for kysten i Norge
naturtyper_klasser_naturbase WMS
Naturtyper fra Naturbase
naturtyper_naturbase WMS, ArcGIS-Rest
Naturtyper fra Naturbase
naturtyper_utvalgte WMS, ArcGIS-Rest
Utvalgte naturtyper fra Naturbase
nin_landskapstyper ArcGIS-Rest
NiN landskap
petroleumsvirksomhet WMS
Petroleumsvirksomhet
satveg WMS
Satellittbasert vegetasjonskart for Norge (SatVeg).
sensitive_artsdata_maskering WMS
Sensitive artsdata
svo KML, WMS, WFS
Bidra til kunnskapsbasert havforvaltning
vannmiljo WMS
Tjenesten innholder data fra fagsystemet Vannmiljø.
vern WMS, ArcGIS-Rest
Verneområder, vernede objekt og foreslåtte verneområder fra Naturbase.