Karttjenester

Tema
Tjenestetype
Tittel Tjenestenavn Type
art_naturbase art_naturbase WMS, ArcGIS-Rest
Forekomst av arter og funksjonsområder.
artnasjonal artnasjonal WMS, ArcGIS-Rest
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
Avløp avlop ArcGIS-Rest, WMS
Oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann.
Biogeografiske regioner biogeografiske_regioner WMS, WFS
Biogeografiske regioner
Fjordkatalogen fjordkatalogen WMS, WFS
Fjordkatalogen
Forvaltningsområder for rovdyr forvaltningsomrader_rovdyr WMS, WFS
Forvaltingsområder for rovdyr
Forvaltningsplanområder for havområdene forvaltningsplaner_havomrader WMS, KML, WFS
Avgrensning for forvaltningsplanområdene for norske havområder
friluftsliv friluftsliv WMS, ArcGIS-Rest
Friluftslivsområder
friluftsliv_kartlagt friluftsliv_kartlagt WMS, ArcGIS-Rest
Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder
friluftsliv_vern friluftsliv_vern WMS, ArcGIS-Rest
Friluftslivsområder verna etter markaloven.
Grunnforurensning grunnforurensning2 ArcGIS-Rest, WMS
Eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier.
Industri industri WMS, ArcGIS-Rest
Opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene.
inon inon WMS, WFS
Inngrepsfrie naturområder i Norge per 2013, og tap av slike områder tilbake til 1988.
kostholdsrad kostholdsrad WMS, ArcGIS-Rest
Områder hvor Mattilsynet har innført råd om konsum eller restriksjoner på omsetning av fisk og skalldyr.
Laksekart laksekart WMS
Karttjenesten viser registrerte fiskeplasser fra datasettet Sjølaksefiske (ordinært fiske eller ekstraordinært fiske med kilenot, krokgarn og settegarn etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen).
Marin verneplan marin_verneplan WMS, WFS
Marin verneplan
marine_sektorer marine_sektorer WMS, WFS
Marine sektorer for kysten i Norge
Natur i Norge (NiN) landskap nin_landskapstyper ArcGIS-Rest
NiN landskap
naturtyper_klasser_naturbase naturtyper_klasser_naturbase WMS, ArcGIS-Rest
Naturtyper fra Naturbase
petroleumsvirksomhet petroleumsvirksomhet WMS, ArcGIS-Rest
Petroleumsvirksomhet
satveg satveg WMS
Satellittbasert vegetasjonskart for Norge (SatVeg).
sensitive_artsdata_maskering sensitive_artsdata_maskering WMS, ArcGIS-Rest
Sensitive artsdata
Statlig sikra friluftslivsområder friluftsliv_statlig_sikra WMS, ArcGIS-Rest
Områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp og som er registrert i Naturbase.
Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) svo KML, WMS, WFS
Særlig verdifulle og sårbare områder i havområdene
Utvalgte kulturlandskap kulturlandskap_utvalgte WMS, ArcGIS-Rest
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.
Utvalgte naturtyper naturtyper_utvalgte WMS, ArcGIS-Rest
Utvalgte naturtyper fra Naturbase
vannmiljo vannmiljo WMS, ArcGIS-Rest
Tjenesten innholder data fra fagsystemet Vannmiljø.
Verdifulle kulturlandskap helhetlige_kulturlandskap WMS, ArcGIS-Rest
Kartlag fra datasettet 'Helhetlige kulturlandskap' i Naturbase.
Vern vern WMS, ArcGIS-Rest
Verneområder og foreslåtte verneområder fra Naturbase.
Viktige naturtyper naturtyper_naturbase WMS, ArcGIS-Rest
Naturtyper fra Naturbase
villrein villrein WMS, ArcGIS-Rest
Leve- og funksjonsområder for villrein