Karttjenester

Tema
Tjenestetype
Tittel Tjenestenavn Type
Administrative områder vanndirektivet AdministrativeOmraaderOGC ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten viser de ulike administrative nivåene i arbeidet med vannforskriften
Anadrome laksefisk anadrome_laksefisk ArcGIS-Rest, WMS
Karttjenesten viser data om anadrome bestander i vassdrag.
Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) ano ArcGIS-Rest, ArcGIS-Rest, WMS
Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data om viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene.
Art funksjonsområde artfunksjon ArcGIS-Rest, WMS
Forekomst av arter og funksjonsområder.
artnasjonal2 artnasjonal2 ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten viser alle data fra datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse.
Avløp avlop ArcGIS-Rest, WMS
Oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann.
Biogeografiske regioner biogeografiske_regioner WFS, WMS
Biogeografiske regioner
Fjell i Norge fjell WMS, ArcGIS-Rest
Beregnet fjellareal for Norge
Fjordkatalogen fjordkatalogen WMS, WFS
Fjordkatalogen
Forvaltningsområder for rovdyr forvaltningsomrader_rovdyr WMS, WFS
Forvaltingsområder for rovdyr
Forvaltningsplanområder for havområdene forvaltningsplaner_havomrader WMS, KML, WFS
Avgrensning for forvaltningsplanområdene for norske havområder
Friluftslivets ferdselsårer - dekningskart friluftsliv_ferdselsareplan_dekning ArcGIS-Rest, ArcGIS-Rest, WFS, WMS
Tjenesten viser hvilke kommuner som har igangsatt og/eller gjennomført arbeidet med å utarbeide egne planer for friluftslivets ferdselsårer.
Friluftslivsområder - kartlagte friluftsliv_kartlagt WMS, ArcGIS-Rest
Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder
Friluftslivsområder - statlig sikra friluftsliv_statlig_sikra ArcGIS-Rest, WMS
Områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp
Friluftslivsområder - vernede friluftsliv_vern WMS, ArcGIS-Rest
Friluftslivsområder verna etter markaloven.
Grunnforurensning grunnforurensning2 ArcGIS-Rest, WMS
Eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier.
Hovedøkosystemer i Norge - versjon 1 hovedokosystem ArcGIS-Rest, WMS
Se beskrivelse av datasettet.
Industri industri WMS, ArcGIS-Rest
Opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene.
Inngrepsfri natur inngrepsfrinatur WMS, WFS
Inngrepsfrie naturområder i Norge
Inngrepsfri natur/villmarksområder på Svalbard villmarksnatur_sj WMS, WFS
Kartleggingsenheter NiN kartleggingsenheter_nin WMS, ArcGIS-Rest
Kulturlandskap - utvalgte kulturlandskap_utvalgte WMS, ArcGIS-Rest
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.
Kulturlandskap - verdifulle helhetlige_kulturlandskap WMS, ArcGIS-Rest
Verdifulle kulturlandskap
Laksekart laksekart WMS
Tjenesten viser registrerte fiskeplasser fra den digitale løsningen "Lakseregisteret – Sjølaksefiske"
Landformer - Miljødirektoratets instruks landformer_nin ArcGIS-Rest, WMS
Se beskrivelse av datasettet.
Marin verneplan marin_verneplan WMS, WFS
Marin verneplan
marine_sektorer marine_sektorer WMS, WFS
Marine sektorer for kysten i Norge
Natur i Norge (NiN) landskapstyper nin_landskapstyper ArcGIS-Rest, WMS
NiN landskapstyper
Natur i verneområder (NiN) vern_naturomrader_nin ArcGIS-Rest, WMS
Kartleggingsenheter er lagt direkte på områdegeometrien. Der et område er sammensatt av flere kartleggingsenheter vil geometri være overlappende.
Naturtyper - DN-håndbok 13 naturtyper_hb13 ArcGIS-Rest, WMS
Naturtyper etter DN-håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold.
Naturtyper - DN-håndbok 19 naturtyper_marine_hb19 ArcGIS-Rest, WMS
Marine naturtyper etter DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold
Naturtyper - Elvedelta elvedelta ArcGIS-Rest, WMS
Se beskrivelse av datasettet.
Naturtyper - KU-verdi naturtyper_kuverdi WMS, ArcGIS-Rest
Naturtyper - Miljødirektoratets instruks naturtyper_nin ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks.
naturtyper_utvalgte2 naturtyper_utvalgte2 ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten viser alle data i datasettet Naturtyper - utvalgte
petroleumsvirksomhet petroleumsvirksomhet WMS, ArcGIS-Rest
Petroleumsvirksomhet
Prioriteringskart - akutt forurensning Prioriteringskart WFS, WMS
Prioriteringskart ved innsats mot akutt forurensning er et verktøy for å prioritere innsats ved tilfelle av akutt forurensning. Kartlagene viser prioriterte miljøressurser, og dette gjør at innsatsen kan styres mot de høyest prioriterte arealene.
Rammer for petroleumsaktivitet petroleumsaktiviet_rammer WMS
Datasettet er en dokumentasjon av historiske og gjeldende rammer for petroleumsaktivitet i de norske havområdene.
Ramsar ramsar ArcGIS-Rest, WMS
Ramsarområder
satveg satveg WMS
Satellittbasert vegetasjonskart for Norge (SatVeg).
sensitive_artsdata_maskering sensitive_artsdata_maskering ArcGIS-Rest, WMS
Sensitive artsdata
Skogsmark - NiN nin_skogkartlegging WMS, ArcGIS-Rest
Se beskrivelse av datasettet.
Snøscooterløyper snoscooterloyper WMS, ArcGIS-Rest
Tjenesten viser offisielle snøscooterløyper for kommuner i Norge.

Støykart - strategisk - bane stoykart_strategisk_bane ArcGIS-Rest, WMS
Støykart fra strategisk støykartlegging - bane
Støykart - strategisk - veg stoykart_strategisk_veg ArcGIS-Rest, WMS
Støykart fra strategisk støykartlegging - veg
Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) svo KML, WMS, WFS
Særlig verdifulle og sårbare områder i havområdene
Tettbebyggelser tettbebyggelse ArcGIS-Rest, WMS
Inneholder tettbebyggelser og områder med fritidsbebyggelse

Vannforekomster Vannforekomster ArcGIS-Rest, WMS
vannmiljo vannmiljo WMS, ArcGIS-Rest
Tjenesten innholder data fra fagsystemet Vannmiljø.
Vern vern ArcGIS-Rest, WMS
Verneområder og foreslåtte verneområder fra Naturbase.
vern_restriksjonsomrader vern_restriksjonsomrader ArcGIS-Rest, WMS
Beskrivelse
villrein villrein WMS, ArcGIS-Rest
Leve- og funksjonsområder for villrein