Karttjenester

Tema
Tjenestetype
Tittel Tjenestenavn Type
Art funksjonsområde artfunksjon ArcGIS-Rest, WMS
Forekomst av arter og funksjonsområder.
artnasjonal artnasjonal WMS, ArcGIS-Rest
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
Avløp avlop ArcGIS-Rest, WMS
Oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann.
Biogeografiske regioner biogeografiske_regioner WMS, WFS
Biogeografiske regioner
Fjordkatalogen fjordkatalogen WMS, WFS
Fjordkatalogen
Forvaltningsområder for rovdyr forvaltningsomrader_rovdyr WMS, WFS
Forvaltingsområder for rovdyr
Forvaltningsplanområder for havområdene forvaltningsplaner_havomrader WMS, KML, WFS
Avgrensning for forvaltningsplanområdene for norske havområder
Friluftlivsområder - kartlagte - status Status_KartlagteFriluftlivsOmr ArcGIS-Rest
Tjenesten viser status for kartlegging av friluftslivsområder i kommunene.
Friluftslivsområder - kartlagte friluftsliv_kartlagt WMS, ArcGIS-Rest
Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder
Friluftslivsområder - statlig sikra friluftsliv_statlig_sikra WMS, ArcGIS-Rest
Områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp
Friluftslivsområder - vernede friluftsliv_vern WMS, ArcGIS-Rest
Friluftslivsområder verna etter markaloven.
Grunnforurensning grunnforurensning2 ArcGIS-Rest, WMS
Eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier.
Industri industri WMS, ArcGIS-Rest
Opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene.
inon inon WMS, WFS
Inngrepsfrie naturområder i Norge per 2013, og tap av slike områder tilbake til 1988.
kostholdsrad kostholdsrad WMS, ArcGIS-Rest
Områder hvor Mattilsynet har innført råd om konsum eller restriksjoner på omsetning av fisk og skalldyr.
Kulturlandskap - utvalgte kulturlandskap_utvalgte WMS, ArcGIS-Rest
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.
Kulturlandskap - verdifulle helhetlige_kulturlandskap WMS, ArcGIS-Rest
Verdifulle kulturlandskap
Laksekart laksekart WMS
Tjenesten viser registrerte fiskeplasser fra den digitale løsningen "Lakseregisteret – Sjølaksefiske"
Marin verneplan marin_verneplan WMS, WFS
Marin verneplan
marine_sektorer marine_sektorer WMS, WFS
Marine sektorer for kysten i Norge
Natur i Norge (NiN) landskap nin_landskapstyper ArcGIS-Rest
NiN landskap
Naturtyper - DN-håndbok 13 naturtyper_hb13 ArcGIS-Rest, WMS
Naturtyper etter DN-håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold.
Naturtyper - marine (DN-håndbok 19) naturtyper_marine_hb19 ArcGIS-Rest, WMS
Marine naturtyper etter DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold
Naturtyper - naturbase naturtyper_naturbase WMS, ArcGIS-Rest
Naturtyper fra Naturbase
Naturtyper - NiN naturtyper_nin ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks.
Naturtyper - utvalgte naturtyper_utvalgte WMS, ArcGIS-Rest
Utvalgte naturtyper
naturtyper_klasser_naturbase naturtyper_klasser_naturbase WMS, ArcGIS-Rest
Naturtyper fra Naturbase
petroleumsvirksomhet petroleumsvirksomhet WMS, ArcGIS-Rest
Petroleumsvirksomhet
Ramsar ramsar ArcGIS-Rest, WMS
Ramsarområder
satveg satveg WMS
Satellittbasert vegetasjonskart for Norge (SatVeg).
sensitive_artsdata_maskering sensitive_artsdata_maskering WMS, ArcGIS-Rest
Sensitive artsdata
Snøscooterløyper snoscooterloyper WMS, ArcGIS-Rest
Tjenesten viser offisielle snøscooterløyper for kommuner i Norge.

Støykart - strategisk - bane stoykart_strategisk_bane ArcGIS-Rest, WMS
Støykart fra strategisk støykartlegging - bane
Støykart - strategisk - veg stoykart_strategisk_veg ArcGIS-Rest, WMS
Støykart fra strategisk støykartlegging - veg
Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) svo KML, WMS, WFS
Særlig verdifulle og sårbare områder i havområdene
vannmiljo vannmiljo WMS, ArcGIS-Rest
Tjenesten innholder data fra fagsystemet Vannmiljø.
Vern vern WMS, ArcGIS-Rest
Verneområder og foreslåtte verneområder fra Naturbase.
villrein villrein WMS, ArcGIS-Rest
Leve- og funksjonsområder for villrein