Datasett

Tema
Administrativt tema
Tittel Tema
Advarsler mot sjømat Hav og kyst, Forurensning
Datasettet viser områder hvor Mattilsynet gir advarsler om å begrense eller ikke spise visse typer sjømat
Anadrome laksefisk - Bestander Laks, sjøørret og sjørøye
Datasettet viser bestander av anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i vassdrag med slike bestander.
Anadrome laksefisk - Forvaltningsregioner Laks, sjøørret og sjørøye
Datasettet viser forvaltningsregioner for anadrome laksefisk.
Anadrome laksefisk - Strekninger Laks, sjøørret og sjørøye
Datasettet viser den totale utbredelsen av anadrome laksefisk i et vassdrag. Datasettet er sammenstilt med utgangspunkt i bestandsdata for hver av de tre aktuelle artene (laks, sjøørret og sjørøye).
Anadrome laksefisk - Utløpspunkt Laks, sjøørret og sjørøye
Datasettet viser utløpspunkt for vassdrag som fører anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye).
Anadrome laksefisk - Vandringshinder Laks, sjøørret og sjørøye
Datasettet viser vandringshinder for anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye).
Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) Naturmangfold
Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data om viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene.
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse Naturmangfold
Datasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer.
Arter funksjonsområder Naturmangfold
Datasettet viser forekomst av arter og funksjonsområder for disse.
Avløp - tettbebyggelser Forurensning
Tettbebyggelser i forbindelse med forvaltning av avløpsanlegg
Avløpsanlegg Forurensning
Datasettet inneholder oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann
Biogeografiske regioner Naturmangfold
Datasettet inneholder biogeografiske regioner for Norge.
Byområder (Støykartlegging) Støy
Byområder (agglomerations) definert under Støydirektivet
Fjordkatalogen Hav og kyst
Datasettet inneholder inndeling av norske fjorder og sjøområder i enheter som er avgrenset i enhetlige «basseng» av kystlinje, terskler og andre naturlige, fysiske skiller.
Foreslåtte naturvernområder Verneområder, Svalbard og Jan Mayen
Datasettet inneholder foreslåtte naturvernområder i Norge.
Forurenset grunn Forurensning
Datasettet inneholder forurenset grunn i Norge.
Forvaltningsområder for rovdyr Rovdyrforvaltning
Datasettet inneholder forvaltningsområder for rovdyr.
Forvaltningsplanområder for havområdene Hav og kyst
Datasettet inneholder grensene for forvaltningsplanområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen
Friluftslivsområder - vernede (markaloven) Friluftsliv
Datasettet viser friluftslivsområder som er vernet etter Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven).
Følsomme områder (Avløpsdirektivet) Forurensning
Følsomme områder definert i forhold til Avløpsdirektivet
Inngrepsfri natur i Norge Inngrepsfri natur
Datasettet inneholder inngrepsfri natur i Norge
Inngrepsfri natur/villmarksområder på Svalbard Inngrepsfri natur, Svalbard og Jan Mayen
Datasettet inneholder status for inngrepsfri natur/ villmarksområder på Svalbard per januar 1991, 2017 og 2022.
Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder Friluftsliv
inneholder områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i Miljødirektoratets veileder M98-2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.
Kartleggingsenheter NiN Naturmangfold
Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 og 1:20000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN).
Landformer - Miljødirektoratets instruks Naturmangfold
Datasettet viser kartlagte lokaliteter av fem av landformene som er prioritert for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks for naturtypekartlegging.
Marine sektorer Hav og kyst
Datasettet inneholder marine sektorer for Norge
Miljøtilstand i vann Hav og kyst, Vann og vassdrag
Datasett fra fagsystemet Vannmiljø
Nasjonal marin verneplan - Rådgivende utvalgs A-liste Hav og kyst
Datasettet viser de 36 første områdene som er foreslått å inngå i nasjonal marin verneplan for Norge.
Natur i verneområder (NiN) Verneområder, Naturmangfold
Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). Kartleggingen er utført i henhold til Miljødirektoratets instruks for basiskartlegging i verneområder.
Naturtyper - DN-håndbok 13 Naturmangfold, Kulturlandskap, Svalbard og Jan Mayen
Datasettet inneholder naturtyper etter DNs håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold.
Naturtyper - DN-håndbok 19 Naturmangfold, Hav og kyst
Datasettet inneholder naturtyper etter DNs håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold.
Naturtyper - KU-verdi Naturmangfold
Datasettet viser naturtypelokaliteter fordelt på verdikategorier i henhold til verdsettingskriteriene i veilederen M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø.
Naturtyper - Miljødirektoratets instruks Naturmangfold
Datasettet viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks.
Naturtyper - utvalgte Naturmangfold
Utvalgte naturtyper fra Naturtyper - DN-håndbok 13 og Naturtyper - Miljødirektoratets instruks
Naturvernområder Verneområder, Svalbard og Jan Mayen
Datasettet inneholder verneområder og vernede enkeltobjekt i Norge, herunder Svalbard og Jan Mayen.
Petroleumsvirksomhet - visuelle undersøkelser Forurensning
Visuell undersøkelser av havbunnen i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs
Prioriteringskart - akutt forurensning Hav og kyst, Forurensning
Prioriteringskart ved innsats mot akutt forurensning er et verktøy for å prioritere innsats ved tilfelle av akutt forurensning. Kartlagene viser prioriterte miljøressurser, og dette gjør at innsatsen kan styres mot de høyest prioriterte arealene.
Rammer for petroleumsaktivitet Hav og kyst
Datasettet er en dokumentasjon av historiske og gjeldende rammer for petroleumsaktivitet i de norske havområdene.
Ramsarområder Verneområder
Norske verneområder med status som ramsarområde
Restriksjonsområder Verneområder
Datasettet viser hvor det finnes bestemte restriksjoner som gjelder i Naturvernområder (se eget datasett). Det inneholder likevel kun restriksjoner som gjelder forbud mot all ferdsel og luftfartøy (fly og helikopter), og når disse forbudene gjelder. Eventuelle unntak fra regel nevnes i egen merknad.
Satellittbasert kartlegging av tidevannssonen for fastlandsnorge ved bruk av Sentinel 1 & 2 Hav og kyst
Miljødirektoratet har fått laget en første versjon av kartlegging av tidevannssonen langs hele kystlinjen ved hjelp av satellittbilder. Dette er det eksterne datasettet som ble levert som en del av rapporten fra konsulenten.
Satellittbasert vegetasjonskart for Norge (SatVeg) Naturmangfold
Satellittbasert vegetasjonskart for Norge.
Sensitive artsdata Naturmangfold
Sensitive artsdata i Norge
Sjølaksefiske Laks, sjøørret og sjørøye
Datasettet inneholder oversikt over fiskeplasser som benyttes til ordinært fiske eller ekstraordinært fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen.
Skogsmark - NiN Naturmangfold
Datasettet viser naturområder i skogsmark, kartlagt etter en oppdragsspesifikk instruks fastsatt av Miljødirektoratet.
Snøscooterløyper Motorferdsel
Snøscooterløyper i Norge
Statlig sikra friluftslivsområder Friluftsliv
Datasettetinneholder områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp.
Strategiske støykart Støy
Datasett for rapportering til EUs støydirektiv
Særlig verdifulle områder i havområdene Hav og kyst
Datasettet inneholder særlig verdifulle områder som er identifisert gjennom forvaltningsplanene for Barentshavet og Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak
Sårbare områder (Nitratdirektivet) Forurensning
Sårbare områder definert etter EUs Nitratdirektiv
Truede arter - hot spots Naturmangfold
Datasettet inneholder modellerte “hotspots” for truede arter og truede ansvarsarter for utvalgte artsgrupper. Dette er områdene med størst predikert forekomst av truede arter og truede ansvarsarter innenfor disse artsgruppene (i henhold til Norsk rødliste for arter 2015). Datasettet viser også kartleggingsmangler for artsgruppene.
Utslipp fra landbasert industri Forurensning
Datasettet omfatter opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene
Utslipp fra petroleumsvirksomhet Forurensning
Utslipp fra vedfyring Forurensning
Beregnede utslipp fra vedfyring for hus og hytter
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Kulturlandskap
Datasettet viser områder som er omfattet av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Dette er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.
Vannforekomster Vann og vassdrag
Datasett som viser vannforekomster for overflatevann og grunnvann
Vannområder Vann og vassdrag
Et vannområde er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag
Vannregioner Vann og vassdrag
En vannregion er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag
Verdifulle kulturlandskap Kulturlandskap
Datasettet viser forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier. Datasettet omfatter blant annet de høgest prioriterte områdene i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap.
Villreinområder Naturmangfold
Leve- og funksjonsområder for villrein.