Datasett

Tema
Administrativt tema
Tittel Tema
Anadrome laksefisk - Bestander Fisk og fiske, Arter
Datasettet viser bestander av anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i vassdrag med slike bestander.
Anadrome laksefisk - Forvaltningsregioner Fisk og fiske, Arter
Datasettet viser forvaltningsregioner for anadrome laksefisk.
Anadrome laksefisk - Strekninger Fisk og fiske, Arter
Datasettet viser den totale utbredelsen av anadrome laksefisk i et vassdrag. Datasettet er sammenstilt med utgangspunkt i bestandsdata for hver av de tre aktuelle artene (laks, sjøørret og sjørøye).
Anadrome laksefisk - Utløpspunkt Fisk og fiske, Arter
Datasettet viser utløpspunkt for vassdrag som fører anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye).
Anadrome laksefisk - Vandringshinder Fisk og fiske, Arter
Datasettet viser vandringshinder for anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye).
Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) Naturtyper
Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data om viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene.
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse Arter
Datasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer.
Arter funksjonsområder Arter
Datasettet viser forekomst av arter og funksjonsområder for disse.
Avløp - tettbebyggelser Forurensning
Tettbebyggelser i forbindelse med forvaltning av avløpsanlegg
Avløpsanlegg Forurensning
Datasettet inneholder oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann
Biogeografiske regioner Naturtyper
Datasettet inneholder biogeografiske regioner for Norge.
Byområder (Støykartlegging) Støy
Byområder (agglomerations) definert under Støydirektivet
Drensgrøfter i myr Naturtyper
Datasettet viser drensgrøfter i myr. Analysen er gjort i 2016, ved at grøftestrukturer er separert fra naturlige vannstrukturer som elver og bekker.
Fjellareal i Norge Naturtyper
Prototype på datasett som viser fjellareal i Norge
Fjordkatalogen Hav og kyst
Datasettet inneholder inndeling av norske fjorder og sjøområder i enheter som er avgrenset i enhetlige «basseng» av kystlinje, terskler og andre naturlige, fysiske skiller.
Forurenset grunn Forurensning
Datasettet inneholder forurenset grunn i Norge.
Forvaltningsområder for rovdyr Vilt, Arter
Datasettet inneholder forvaltningsområder for rovdyr.
Forvaltningsplanområder for havområdene Hav og kyst
Datasettet inneholder grensene for forvaltningsplanområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen
Friluftslivets ferdselsårer - dekningskart Friluftsliv
Datasettet viser hvilke kommuner som har igangsatt og/eller gjennomført arbeidet med å utarbeide egne planer for friluftslivets ferdselsårer.
Friluftslivsområder - kartlagte Friluftsliv
inneholder områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i Miljødirektoratets veileder M98-2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder.
Friluftslivsområder - statlig sikra Friluftsliv
Datasettetinneholder områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp.
Friluftslivsområder - vernede Friluftsliv
Datasettet viser friluftslivsområder som er vernet etter Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven).
Følsomme områder (Avløpsdirektivet) Forurensning
Følsomme områder definert i forhold til Avløpsdirektivet
Hovedøkosystemer i Norge - versjon 1 Naturtyper
Datasettet viser en første versjon av et hovedøkosystemkart for Norge. Kartet er basert på en kombinasjon av arealressurskartet AR50 (NIBIO) og utvalgte data fra topografisk kart N50 (Statens kartverk).
Inngrepsfri natur/villmarksområder på Svalbard Naturtyper, Svalbard og Jan Mayen, Arealbruk
Datasettet inneholder status for inngrepsfri natur/ villmarksområder på Svalbard per januar 1991, 2017 og 2022.
Inngrepsfrie naturområder i Norge Naturtyper, Arealbruk
Datasettet inneholder inngrepsfri natur i Norge. Dette er alle områder (fastlandet, øyer og ferskvann) som i luftlinje ligger en kilometer aller mer unna større naturinngrep.
Kartleggingsenheter NiN Naturtyper
Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 og 1:20000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN).
Kulturlandskap - utvalgte Kulturlandskap
Datasettet viser områder som er omfattet av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Dette er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.
Kulturlandskap - verdifulle Kulturlandskap
Datasettet viser forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier. Datasettet omfatter blant annet de høgest prioriterte områdene i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap.
Landformer - Miljødirektoratets instruks Naturtyper
Datasettet viser kartlagte lokaliteter av fem av landformene som er prioritert for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks for naturtypekartlegging.
Marine sektorer Hav og kyst
Datasettet inneholder marine sektorer for Norge
Miljøtilstand i vann Hav og kyst, Vann og vassdrag
Datasett fra fagsystemet Vannmiljø
Nasjonal marin verneplan - Rådgivende utvalgs A-liste Hav og kyst
Datasettet viser de 36 første områdene som er foreslått å inngå i nasjonal marin verneplan for Norge.
Natur i verneområder (NiN) Vern, Naturtyper
Datasettet viser naturområder i kartleggingsmålestokk 1:5000 etter type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN). Kartleggingen er utført i henhold til Miljødirektoratets instruks for basiskartlegging i verneområder.
Naturtyper - DN-håndbok 13 Naturtyper, Kulturlandskap, Svalbard og Jan Mayen
Datasettet inneholder naturtyper etter DNs håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold.
Naturtyper - DN-håndbok 19 Naturtyper, Hav og kyst
Datasettet inneholder naturtyper etter DNs håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold.
Naturtyper - Elvedelta Naturtyper
Datasettet omfatter de fleste elvedelta større enn 250 daa i Norge. Svalbard er ikke inkludert.
Naturtyper - KU-verdi Naturtyper
Datasettet viser naturtypelokaliteter fordelt på verdikategorier i henhold til verdsettingskriteriene i veilederen M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø.
Naturtyper - Miljødirektoratets instruks Naturtyper
Datasettet viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks.
Naturtyper - utvalgte Naturtyper
Utvalgte naturtyper fra Naturtyper - DN-håndbok 13 og Naturtyper - Miljødirektoratets instruks
Naturvernområder Vern, Svalbard og Jan Mayen
Datasettet inneholder verneområder og vernede enkeltobjekt i Norge, herunder Svalbard og Jan Mayen.
Naturvernområder - foreslåtte Vern, Svalbard og Jan Mayen
Datasettet inneholder foreslåtte naturvernområder i Norge.
Petroleumsvirksomhet - visuelle undersøkelser Forurensning
Visuell undersøkelser av havbunnen i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs
Prioriteringskart - akutt forurensning Hav og kyst, Forurensning
Prioriteringskart ved innsats mot akutt forurensning er et verktøy for å prioritere innsats ved tilfelle av akutt forurensning. Kartlagene viser prioriterte miljøressurser, og dette gjør at innsatsen kan styres mot de høyest prioriterte arealene.
Rammer for petroleumsaktivitet Hav og kyst
Datasettet er en dokumentasjon av historiske og gjeldende rammer for petroleumsaktivitet i de norske havområdene.
Ramsarområder Vern
Norske verneområder med status som ramsarområde
Restriksjonsområder Vern
Datasettet viser hvor det finnes bestemte restriksjoner som gjelder i Naturvernområder (se eget datasett). Det inneholder likevel kun restriksjoner som gjelder forbud mot all ferdsel og luftfartøy (fly og helikopter), og når disse forbudene gjelder. Eventuelle unntak fra regel nevnes i egen merknad.
Rødlistet natur i verneområder (NiN) Vern
Datasettet inneholder rødlistet natur i verneområder, som er kartlagt under program for Basiskartlegging i verneområder.
Satellittbasert kartlegging av tidevannssonen for fastlandsnorge ved bruk av Sentinel 1 & 2 Hav og kyst
Miljødirektoratet har fått laget en første versjon av kartlegging av tidevannssonen langs hele kystlinjen ved hjelp av satellittbilder. Dette er det eksterne datasettet som ble levert som en del av rapporten fra konsulenten.
Satellittbasert vegetasjonskart for Norge (SatVeg) Naturtyper
Satellittbasert vegetasjonskart for Norge.
Sensitive artsdata Arter
Sensitive artsdata i Norge
Sjølaksefiske Fisk og fiske
Datasettet inneholder oversikt over fiskeplasser som benyttes til ordinært fiske eller ekstraordinært fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen.
Skogsmark - NiN Naturtyper
Datasettet viser naturområder i skogsmark, kartlagt etter en oppdragsspesifikk instruks fastsatt av Miljødirektoratet.
Snøscooterløyper Motorferdsel
Snøscooterløyper i Norge
Strategiske støykart Støy
Datasett for rapportering til EUs støydirektiv
Særlig verdifulle områder i havområdene Hav og kyst
Datasettet inneholder særlig verdifulle områder som er identifisert gjennom forvaltningsplanene for Barentshavet og Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak
Sårbare områder (Nitratdirektivet) Forurensning
Sårbare områder definert etter EUs Nitratdirektiv
Truede arter - hot spots Arter
Datasettet inneholder modellerte “hotspots” for truede arter og truede ansvarsarter for utvalgte artsgrupper. Dette er områdene med størst predikert forekomst av truede arter og truede ansvarsarter innenfor disse artsgruppene (i henhold til Norsk rødliste for arter 2015). Datasettet viser også kartleggingsmangler for artsgruppene.
Truede arter - kartleggingsmangler Arter
Datasettet viser de dårligst kartlagte områdene for artsgruppene insekter og edderkoppdyr, sopp, moser og lav i Norge., definert som 25 %, 10 % og 5 % laveste estimerte innsamlingssintensitet (alle arter).
Utslipp fra landbasert industri Forurensning
Datasettet omfatter opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene
Utslipp fra petroleumsvirksomhet Forurensning
Utslipp fra vedfyring Forurensning
Beregnede utslipp fra vedfyring for hus og hytter
Vannforekomster Vann og vassdrag
Datasett som viser vannforekomster for overflatevann og grunnvann
Vannområder Vann og vassdrag
Et vannområde er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag
Vannregioner Vann og vassdrag
En vannregion er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag
Villreinområder Arter
Leve- og funksjonsområder for villrein.