Oversikt over kartinnsynsløsninger

Kart er et av de viktigste verktøyene for å forvalte naturen på en best mulig måte. Miljødirektoratet samler inn geografiske data og tilrettelegger og formidler disse til en rekke brukergrupper. Formidlingen skjer både gjennom kartinnsynsløsninger hos oss, og gjennom standardiserte karttjenester som andre kan hente inn i sine kart. Oversikten viser de kartinnsynsløsninger som Miljødirektoratet tilbyr publikum.

Innsynsløsninger
Grunnforurensning
Databasen ”Grunnforurensning” gir oversikt over eiendommer i Norge som forurensningsmyndigheten vet, eller har begrunnet mistanke om, at det kan være forurensning i jord. Forurensningene stammer som oftest fra søl eller spill av miljøfarlige stoffer fra menneskelig aktivitet, som har rent ned i jorda eller ut i sjøen.
Havmiljø
Kartløsningen viser vurderinger av miljøverdiene i havområdene våre.
Fordelingen av arter, naturtyper og økosystemfunksjoner bestemmer områdenes miljøverdi i havet.
Lakseregisteret
I Lakseregisteret finner du informasjon om 1 300 elver som har bestand av laks, sjøørret og sjørøye
Miljøstatus kart
Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her presenteres miljøkunnskap i en sammenheng. Et vesentlig mål er å skape forståelse for sammenhengene mellom miljøets tilstand, hva som påvirker den, konsekvenser og tiltak.
Miljøvedtaksregisteret
Miljøvedtaksregisteret er et offentlig register som gir allmenheten fri tilgang til enkeltvedtak og forskrifter på miljøområdet
Naturbase
Innsynsløsning for Naturbase gir deg kartfestet informasjon om utvalgte naturområder og friluftslivsområder. Kartet er nyttig for blant annet kommunale planleggere, konsulenter, grunneiere og lokalt reiseliv.
Register for undersøkelser og tiltak i regulerte vassdrag
Register for undersøkelser og tiltak i regulerte vassdrag
Rovbase
Rovbase er et verktøy med viktig informasjon for forvaltningen av bjørn, jerv, ulv, gaupe og kongeørn. Databasen oppdateres av Fylkesmannen, Statens naturoppsyn og Norsk institutt for naturforskning.
Sensitive artsdata
Sensitive artsdata er samlebegrep for en database med utvalgte arter av fugler, pattedyr og lav hvor stedfestet informasjon om artenes hekkeområde, yngleområde eller voksested er skjermet for allment innsyn.
Vannmiljø
Vannmiljø er miljøforvaltningens system for å registrere, analysere og tilgjengeliggjøre miljødata i vann. Systemet skal gi grunnlag for kunnskapsbasert og helhetlig forvaltning av vannet. Systemet gir deg oversikt over pågående og tidligere kartleggings- og overvåkingsaktiviteter i vannforekomster i Norge.
Vann-nett
Vann-Nett er et nettbasert kartverktøy som brukes i forbindelse med vannforskriften. Vannforvaltningen skal vurdere miljøtilstand og menneskeskapte påvirkninger knyttet til miljømålet om god økologisk tilstand i vassdrag, kyst og grunnvann, og informasjonen skal registreres i Vann-Nett.