29.04.2024
Oppdaterte datasett for "inngrepsfri natur" er publisert

Miljødirektoratet har lagt ut oppdaterte kartdata for "inngrepsfri natur i Norge".

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/inngrepsfrinatur

Les mer...

25.01.2024
Kommunestatus for arbeid med planer for friluftslivets ferdselsårer er publisert

Datasettet viser hvilke kommuner som har igangsatt og/eller gjennomført arbeidet med å utarbeide egne planer for friluftslivets ferdselsårer.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/3070

Les mer...

07.12.2023
Datasett Rødlistet natur i verneområder (NiN) er publisert

Datasettet inneholder rødlistet natur i verneområder, som er kartlagt under program for Basiskartlegging i verneområder. De rødlistede naturtypene er identifisert ved hjelp av analyse av data fra basiskartleggingen. Analysen er basert på definisjonen av rødlistet natur, slik de ulike rødlista naturtypene er avgrenset i Norsk rødliste for naturtyper 2018.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/3068

Les mer...

03.11.2023
Endringer i tjenesten for villreinområder

Under Villrein beiteområder er tre kartlag fjernet og erstattet av ett nytt kartlag. Kartlagene villrein_sommer_beite, villrein_host_beite og villrein_beiteomrade er fjernet, og nytt kartlag er villrein_sommer_host_beite.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/25

Les mer...

01.11.2023
Drensgrøfter i myr er publisert

Miljødirektoratet har gjort tilgjengelig et datasett som viser drensgrøfter i myr. Datasettet ble produsert i 2016 av Norkart AS.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/3067

Les mer...

03.11.2023
Friluftslivsområder - vernede er publisert

Friluftslivsområder verna etter markaloven er publisert med revidert datamodell. Områdene ligger i Oslo kommune.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/33

Les mer...

03.11.2023
Truede arter - kartleggingsmangler er publisert

Datasettet inneholder modellert innsamlingsintensitet for artsgruppene karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, moser og lav i Norge. Datasettet viser de dårligst kartlagte områdene for de respektive artsgruppene definert som 25 %, 10 % og 5 % laveste estimerte innsamlingssintensitet (alle arter).

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/3066

Les mer...

29.09.2023
Naturtyper - Elvedelta er publisert

Naturtyper - Elvedelta omfatter de fleste elvedelta større enn 250 daa i Norge. Svalbard er ikke inkludert. Utgangspunktet er Elvedeltabasen, som ble etablert av Direktoratet for naturforvaltning i 1999, og som har vært publisert på nettstedet elvedelta.no. Etablering som geografisk datasett erstatter denne publiseringen.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/3065

Les mer...

14.06.2023
Tilbakemeldingsfunksjon virker ikke - bruk kontaktskjema

Les mer...

22.03.2023
Skogsmark - NiN er publisert

Datasettet viser naturområder i skogsmark, kartlagt etter en oppdragsspesifikk instruks fastsatt av Miljødirektoratet. Kartleggingen dekker all skogsmark innenfor en prosjektgrense, som også utgjør dekningsområdet for kartleggingen. Øvrig areal innenfor prosjektgrensen er ikke kartlagt. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN) dokumenterer det faglige innholdet, sammen med oppdragsspesifikk instruks for kartleggingen. Avgrensingene er jevnt over presise, og med god faglig presisjon.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/3064

Les mer...

21.03.2023
Landformer - Miljødirektoratets instruks er publisert

Landformer - Miljødirektoratets viser kartlagte lokaliteter av fem av landformene som er prioritert for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks for naturtypekartlegging på land. Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av LIDAR-data, framfor tradisjonell feltkartlegging. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge er benyttet for å dokumentere det faglige innholdet.

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/miljodirektoratet/b75924b4-5370-4297-8731-2239628cded9

Les mer...

07.12.2022
Endret URL til tjenesten Laksekart

URL til tjenesten Laksekart endres til https://laksekartogc.statsforvalteren.no/wms.ashx per 7.3.2023.

https://register.geonorge.no/varsler/laksekart-wms/b8e098ad-f79f-4771-aea0-349b49ce20a4

Les mer...

06.12.2022
Endring av tjenesten Laksekart

Kartlaget som viser utløpspunkter for nasjonale laksevassdrag (layer_55) vil bli fjernet fra tjenesten per 6.3.2023. Dette kartlaget formidles nå i tjenesten Anadrome laksefisk.

https://register.geonorge.no/varsler/laksekart-wms/05d45691-fb28-4324-bf02-d61fc4abfc27

Les mer...

08.11.2022
Ny tjeneste "Anadrome laksefisk"

Miljødirektoratet har satt i drift en ny karttjeneste som inneholder fem nye datasett knyttet til anadrome laksefisk i vassdrag. Som anadrome laksefisk regnes laks, sjøørret og sjørøye. Tjenesten inneholder foreløpig data for de 52 nasjonale laksevassdragene.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/anadrome_laksefisk

Les mer...

22.09.2022
Endring i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Datamodellen som ligger til grunn for tjenesten artnasjonal2 er endret i forhold til tidligere versjon. Den er renovert den for å kunne levere best mulig data til brukerne, særlig med tanke på arealforvaltning. De viktigste endringene er:

Les mer...

11.05.2022
Nytt datasett "Naturtyper - KU-verdi"

Miljødirektoratet har publisert et nytt datasett som viser naturtypelokaliteter fordelt på verdikategorier i henhold til verdsettingskriteriene i veilederen M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø.

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/naturtyper-ku-verdi/64cbb884-a19d-4356-a114-380cfe4a7314

Les mer...

11.03.2022
Ny bortfallskalkulator for inngrepsfri natur tilgjengelig i Naturbase kart

I Naturbase kart kan du nå få beregnet hvordan nye naturinngrep påvirker eksisterende inngrepsfri natur.

Les mer...

11.12.2021
Alle Miljødirektoratets karttjenester er nå i drift igjen

Alle karttjenester fra Miljødirektoratet er nå i drift igjen. Det samme gjelder innsynsløsninger og vår nedlastingsløsning.

Les mer...

18.05.2021
Endring i tjeneste for friluftsområder - kartlagte

Miljødirektoratet har lagt til et nytt kartlag i tjenesten for friluftsområder - kartlagte

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/friluftsliv_kartlagt

Les mer...

18.05.2021
Nye kartlag i inngrepsfri natur

Miljødirektoratet har lagt ut nye kartlag i tjenesten for Inngrepsfri natur i Norge

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/inngrepsfrinatur

Les mer...

30.03.2021
Revidert tjeneste for villreinområder

Miljødirektoratet har lagt ut en revidert tjeneste for villreinområder

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/villrein

Les mer...

30.03.2021
Ny karttjeneste for restriksjonsområder

Miljødirektoratet har lansert en ny karttjeneste for restriksjonsområder

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/2

Les mer...

19.12.2020
Endring i tjeneste for Snøscooterløyper

Miljødirektoratet har lagt til et nytt kartlag i tjenesten for Snøscooterløyper

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/snoscooterloyper

Les mer...

23.09.2020
Ny karttjeneste for Natur i verneområder

Miljødirektoratet har lansert en ny karttjeneste for Natur i verneområder (NiN)

Les mer...

12.05.2020
Inngrepsfri natur/villmarksområder på Svalbard

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/1009

Les mer...

06.05.2020
Endring i datasettet Naturtyper - utvalgte

Miljødirektoratet har nylig endret status på ca. 3000 tidligere forekomster av utvalgt naturtype Hule eiker. De fleste endringene er gjort med bakgrunn i en klargjøring av forholdet mellom utvalgt naturtype Hule eiker og produktiv skog, utarbeidd i fellesskap av Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Les mer...

27.01.2020
Endring av noen kartlagsnavn i tjenesten artnasjonal

Les mer...

15.10.2019
Oppdaterte data for Inngrepsfri natur

Miljødirektoratet har lagt ut en tjeneste med oppdaterte data for datasettet Inngrepsfri natur i Norge

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/inngrepsfrinatur

Les mer...

02.04.2019
Ny karttjeneste for Naturtyper

Miljødirektoratet har lansert en ny karttjeneste for naturtyper etter Miljødirektoratets instruks

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/2031

Les mer...

30.11.2018
Ny karttjeneste for Ramsarområder

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/1026

Les mer...

22.01.2019
Endring i karttjenesten for Grunnforurensning

Tjenesten grunnforurensning2 har fått ny adresse

Les mer...

30.11.2018
Endringer i karttjenester for Arter

Endringer i karttjenester for datasett Arter funksjonsområder og Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Les mer...

30.11.2018
Endring i karttjenester for Naturtyper

Endring i tjenester for datasettene Viktige naturtyper og Utvalgte naturtyper

Les mer...

30.11.2018
Endring i karttjeneste for Kartlagt friluftsliv

Endring i karttjeneste for Kartlagt friluftsliv

Les mer...

31.05.2018
Endring i våre karttjenester

Miljødirektoratet oppgraderer den geografiske infrastrukturen, og som en følge av dette vil en del tjenester endre adresse. Det vil også være mindre endringer i egenskaper for tjenestene.

Les mer...

23.02.2018
Ny karttjeneste for villreinområder i Norge

Miljødirektoratet har lansert en ny karttjeneste for villreinområder i Norge.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/villrein

Les mer...

30.06.2017
Ny karttjeneste som viser maskeringsruter for sensitive artsdata

Miljødirektoratet har opprettet en ny karttjeneste som viser maskeringsruter for sensitive artsdata.

Les mer...

15.06.2017
Varsel om nedetid på Miljødirektoratets karttjenester

I perioden 22. juni til 25. juni 2017 skal Miljødirektoratet gjøre større endringer i sin IKT-infrastruktur. Dette vil medføre at våre karttjenester kan være ustabile i denne perioden. Vi beklager ulempene dette måtte medføre for våre brukere.

Les mer...

13.03.2017
Ny karttjeneste for særlig verdifulle og sårbare områder (SVO)

Miljødirektoratet oppretter en ny karttjeneste for "Særlig verdifulle og sårbare områder".

Les mer...

13.03.2017
Ny karttjeneste for forvaltningsplaner for havområder

Miljødirektoratet oppretter en ny karttjeneste for "Forvaltningsplaner for havområder".

Les mer...

09.02.2017
Karttjeneste forvaltningsplanomrader_hav blir lagt ned

Miljødirektoratet informerer med dette om at forvaltningsplanomrader_hav med alle kartlag blir lagt ned 10. mai 2017.

Les mer...

02.12.2016
Endringer i WMS-tjenesten for Arter av Nasjonal Forvaltningsinteresse

WMS-tjenesten for Arter av Nasjonal Forvaltningsinteresse vil få noen endringer i tegnforklaringen (legend). Dette skal normalt ikke medføre problemer i WMS-klienter, men vi ønsker likevel å varsle i god tid i forkant. Endringen vil skje 15. Januar 2017. URL til tjenesten vil forbli den samme som i dag.

Les mer...

16.11.2016
NiN Landskap er tilgjengelig for nedlasting

NiN landskap er et system for beskrivelse av landskapsvariasjon som forholder seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven.

Les mer...

27.09.2016
Ny versjon av Miljødirektoratets nedlastingsportal

Miljødirektoratet lanserte tirsdag 27. september 2016 en ny versjon av nedlastningsportalen for geografiske miljødata. Den nye versjonen inneholder en rekke feilrettinger og forbedringer fra tidligere versjon.

Les mer...

06.04.2016
Ny versjon av Miljødirektoratets kartkatalog

Miljødirektoratet lanserte 6. april 2016 en ny versjon av kartkatalogen.

Les mer...

05.12.2015
Ny versjon av Miljødirektoratets nedlastingsportal

Miljødirektoratet lanserer fredag 5. desember 2014 en ny versjon av nedlastningsportalen for miljødata. Den nye versjonen inneholder flere funksjoner som skal bidra til å gjøre datauttak enklere og mer effektivt, samt nye produkter for nedlastning.

Les mer...

28.05.2015
Kystlynghei lagt inn som nytt kartlag i kartjenesten for utvalgte naturtyper

7. mai 2015 vedtok Kongen i Statsråd at kystlynghei har status som ny utvalgt naturtype og Miljødirektoratet har lagt inn denne naturtype som et nytt kartlag i karttjenesten for utvalgt naturtyper (naturtyper_utvalgte) fra Naturbase.

Les mer...

16.04.2015
Nytt om nedlasting - oppdatering av Viktige Naturtyper

Datasettet viktige naturtyper er oppdatert i nedlastingsportalen. Produktet leveres som åpne data på formatene SOSI eller Geodatabase med NLOD-lisens (Norsk Lisens for Offentlige data).

Les mer...

16.04.2015
Varsel om utfasing av datasett og karttjeneste for pilegrimsleden

Den 1. juni 2015 legger Miljødirektoratet ned datasettet pilegrimsleden og tilhørende kartlag i karttjeneste.

Les mer...

16.04.2015
Nye produktspesifikasjoner og nedlastingsprodukter

Miljødirektoratet har fått godkjent fem nye produktspesifikasjoner i henhold til gjeldende krav og innhold i SOSI del 1 versjon 5.0. Alle datasettene er en del av DOK – det offentlige kartgrunnlaget.

Les mer...

16.02.2015
Ny versjon av Naturbase kart

Miljødirektoratet lanserer mandag 16. februar 2015 en ny versjon av Naturbase kart. Den nye versjonen har ny funksjonalitet og flere karttema.

Les mer...

16.02.2015
Varsel om utfasing av karttjenester for artsdata

Den 16. februar 2015 lanserer Miljødirektoratet en ny karttjeneste for arter som har nasjonal forvaltningsinteresse. I den forbindelse vil tre karttjenester bli faset ut i løpet av våren 2015.

Les mer...

16.02.2015
Ny karttjeneste for arter som har nasjonal forvaltningsinteresse

Mandag 16. februar 2015 lanserer Miljødirektoratet et nytt datasett og en ny karttjeneste for artsdata. Den nye karttjenesten viser kartlagte forekomst av arter som har nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer.

Les mer...

27.01.2015
Varsel om endringer i wms-tjenestene som publiserer viktige naturtyper

Torsdag 12. februar 2015 vil Miljødirektoratet gjøre endringer i wms-tjenestene som publiserer viktige naturtyper. Punktdata for marine naturtyper vil bl tatt ut av de tjenestene der disse er inkludert i dag.

Les mer...

25.11.2014
Nye produktspesifikasjoner fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har fått godkjent tre nye produktspesifikasjoner i henhold til gjeldende krav og innhold i SOSI del 1 versjon 5.0:

Les mer...

20.03.2014
Endring av wms-tjeneste for INON

I forbindelse med publisering av ny status (per januar 2013) den 20.03.2014 for datasettet inngrepsfrie naturområder i Norge (INON), har Miljødirektoratet gjort endringer i relaterte tjenester på tidspunktet for publisering av nytt datasett.

Les mer...

29.01.2014
Varsel om endring av wms-tjeneste for INON

I forbindelse med publisering av ny status (per januar 2013) for datasettet inngrepsfrie naturområder i Norge (INON), vil Miljødirektoratet gjøre endringer i relaterte tjenester på tidspunktet for publisering av nytt datasett.

Les mer...

09.12.2013
Ny karttjeneste som viser kartlagte friluftslivsområder

map_catalog_service.asp?servicename=friluftsliv_kartlagt

Les mer...

01.07.2013
Ny karttjeneste som viser fiskeplasser for sjølaksefiske

map_catalog_service.asp?servicename=laksekart

Les mer...

01.07.2013
Ny kartkatalog for Miljødirektoratet

Fra 1. juli 2013 er Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) slått sammen til Miljødirektoratet. I den forbinelse lanseres også en kartkatalog hvor alle fagområder, datasett og karttjenester fra de to tidligere direktoratene nå er inkludert.

Les mer...