Ny karttjeneste for arter som har nasjonal forvaltningsinteresse

Mandag 16. februar 2015 lanserer Miljødirektoratet et nytt datasett og en ny karttjeneste for artsdata. Den nye karttjenesten viser kartlagte forekomst av arter som har nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer.

Det nye datasettet og tilhørende karttjeneste gir verdifull informasjon til bruk bl.a. i den kommunale arealplanleggingen og annen planlegging av arealbruk. Samtidig gir datasettet føringer på hvilke arter som bør fokuseres på ved artskartlegging.Som følge av at det blir etablert en ny karttjeneste for arstasdata vil de eksisterende karttjenesten bli faset ut (se egen nyhetssak).Ny karttjeneste: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Den nye karttjenesten er tilgjengelig i ny versjon av Naturbase kart

Publisert
16.02.2015