Endring i datasettet Naturtyper - utvalgte

Miljødirektoratet har nylig endret status på ca. 3000 tidligere forekomster av utvalgt naturtype Hule eiker. De fleste endringene er gjort med bakgrunn i en klargjøring av forholdet mellom utvalgt naturtype Hule eiker og produktiv skog, utarbeidd i fellesskap av Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Klargjøringen innebærer at det er definert hvilke arealklasser i AR5 som skal regnes som produktiv skog, der hule eiker etter forskriften om utvalgte naturtyper ikke skal ha status som utvalgt naturtype. Videre er det klargjort at hule eiker som ligger i produktiv skog, men med avstand 20 meter eller mindre fra kulturmark, likevel skal ha status som utvalgt naturtype. Endringene er foretatt etter en GiS-analyse mot senest publiserte versjon av AR5. Det er også gjort en del endringer som følge av at hul eik som ligger i verneområder opprettet etter naturmangfoldloven kap. V ikke skal ha status som utvalgt naturtype, jf. forskriften. I denne omgangen er endringene avgrenset til små objekter, herunder objekter med opprinnelig punktgeometri

Publisert
06.05.2020