New dataset "Natural habitats - valuated"

Miljødirektoratet har publisert et nytt datasett som viser naturtypelokaliteter fordelt på verdikategorier i henhold til verdsettingskriteriene i veilederen M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø.

"Naturtyper - Miljødirektoratets instruks" er det største grunnlagsdatasettet. Dette datasettet har en struktur som samsvarer med verdsettingskriteriene i veilederen. I tillegg er "Naturtyper – utvalgte" brukt som grunnlagsdatasett, siden alle utvalgte naturtyper har svært stor verdi i henhold til kriteriene. Naturtypedata etter DNs håndbøker er ikke mulig å plassere presist i dagens utvalgskriterier for hvilke naturtyper som kartlegges. Disse datasettene er derfor ikke brukt som grunnlag, men lokaliteter fra disse datasettene som er utvalgte naturtyper er inkludert.

Datasettet egner seg for bruk i alle sammenhenger der det er aktuelt å verdsette naturtypelokaliteter, for eksempler konsekvensutredninger.

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/naturtyper-ku-verdi/64cbb884-a19d-4356-a114-380cfe4a7314Leave feedback
Published
5/11/2022