Endring i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Datamodellen som ligger til grunn for tjenesten artnasjonal2 er endret i forhold til tidligere versjon. Den er renovert den for å kunne levere best mulig data til brukerne, særlig med tanke på arealforvaltning. De viktigste endringene er:

Observasjoner av samme art på en lokalitet er aggregert til kun én post, der antall observasjoner og tidsperiode er oppgitt. Se f.eks. https://faktaark.naturbase.no/artnasjonal/?id=10.978616_59.173432_3654 , der vi nå leverer ut én post totalt for arten i stedet for 221 poster i dette tilfellet.

Antall attributter i tjenesten er strammet inn, samtidig som vi via faktaarkene eksponerer alt som er hentet fra Artsdatabanken for aktuell post.

Et av attributtene som er fjernet er okologisk_funksjonsomrade. Dette ble opprinnelig tatt inn for å markere spesielt økologiske funksjonsområder for prioriterte arter kontra andre arter, men det har vist seg å ikke være en god idé. Økologiske funksjonsområder for prioriterte arter vises nå i kartlagene for prioriterte arter, kanskje særlig områdelaget. Per dato har ikke Artsdatabanken et attributt som kan skille mellom funksjonsområder og observasjoner, men det er enighet om at dette er et behov

Publisert
22.09.2022