Naturtyper - Elvedelta er publisert

Naturtyper - Elvedelta omfatter de fleste elvedelta større enn 250 daa i Norge. Svalbard er ikke inkludert. Utgangspunktet er Elvedeltabasen, som ble etablert av Direktoratet for naturforvaltning i 1999, og som har vært publisert på nettstedet elvedelta.no. Etablering som geografisk datasett erstatter denne publiseringen.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/3065

Publisert
29.09.2023