DATASETT

Datasettet inneholder modellerte “hotspots” for truede arter og truede ansvarsarter for utvalgte artsgrupper. Dette er områdene med størst predikert forekomst av truede arter og truede ansvarsarter innenfor disse artsgruppene (i henhold til Norsk rødliste for arter 2015). Modelleringen er foretatt av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Datasettet viser også de områdene som har over 95, 90 og 75 % kartleggingsmangler i Norge per 2018. Disse områdene kan ha særskilt behov for ytterligere kartlegging, spesielt om de også er vurdert til å være "hotspots". Områder uten markering er ikke nødvendigvis godt kartlagt, jf. naturmangfoldloven § 8, men det er ikke blant topp 75 % områder i landet som er dårligst kartlagt.

Datasettet inneholder "hotspots" og kartleggingsmangler for følgende artsgrupper:

- Insekter og edderkoppdyr
- Karplanter
- Lav
- Moser
- Sopp

Formålet med datasettet er å danne grunnlag for geografisk prioritering av områder i arbeidet med bevaring av biologisk mangfold på nasjonal skala.

Tema
Arter
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norges fastland
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Etter behov
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Viktige opplysninger
Kartet angir hvor naturforholdene på stedet tilsier at potensialet for hotspots for truede arter og truede ansvarsarter er størst. Modelleringen tar ikke hensyn til om området er intakt eller ikke. Dette, sammen med den
relativt grove oppløsningen (1x1 km piksler), gjør at hotspot-kartet ikke egner seg til finskala forvaltning av områder. Det gir likevel en god oversikt over viktige områder for naturmangfold på nasjonal skala.