DATASET

Datasettet inneholder modellerte “hotspots” for truede arter og truede ansvarsarter for utvalgte artsgrupper. Dette er områdene med størst predikert forekomst av truede arter og truede ansvarsarter innenfor disse artsgruppene (i henhold til Norsk rødliste for arter 2015). Modelleringen er foretatt av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Datasettet inneholder "hotspots" for følgende artsgrupper:

- Insekter og edderkoppdyr
- Karplanter
- Lav
- Moser
- Sopp

Formålet med datasettet er å danne grunnlag for geografisk prioritering av områder i arbeidet med bevaring av biologisk mangfold på nasjonal skala.

Theme
Biodiversity
Administrative theme
Dataset owner
Miljødirektoratet
Database
None
 
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Precision
Spatial representation
Update frequency
Ikke planlagt
Terms

Map data downloads

Format Export date Download

Leave feedback
Contact
Name
Norwegian Environment Agency
Phone
73 58 05 00
Services connected to the dataset
Important information
Kartet angir hvor naturforholdene på stedet tilsier at potensialet for hotspots for truede arter og truede ansvarsarter er størst. Modelleringen tar ikke hensyn til om området er intakt eller ikke. Dette, sammen med den
relativt grove oppløsningen (1x1 km piksler), gjør at hotspot-kartet ikke egner seg til finskala forvaltning av områder. Det gir likevel en god oversikt over viktige områder for naturmangfold på nasjonal skala.