DATASET

Datasettet viser områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i Miljødirektoratets veileder M98-2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Formålet med datasettet er å gi en oversikt over områder som er viktige for allmennhetens friluftsliv, og at det skal være lett å redegjøre for hvilke vurderinger og kriterier som er lagt til grunn for arbeidet og det ferdige produktet.

Datasettet vil gi et bedre grunnlag til å ivareta friluftslivsinteressene i regionale og kommunale planprosesser, for eksempel i utarbeiding av kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner for idrett/friluftsliv/fysisk aktivitet. I tillegg vil datasettet kunne gi en oversikt over områder som kan være aktuelle for sikring ved hjelp av statlige midler og brukes som et godt grunnlag ved behandling av søknader om spillemidler.

Theme
Outdoor recreation
Administrative theme
DOK
Dataset owner
The municipalities
Database
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Norway
Precision
1:20.000
Spatial representation
Vector (Lines, Polygons)
Update frequency
Terms

Map data downloads

Format Export date Download
10/5/2022 To portal

Leave feedback
Contact
Name
Norwegian Environment Agency
Phone
73 58 05 00
Services connected to the dataset
More information about the dataset