KARTTJENESTE

Karttjenesten viser maskeringsruter for sensitive artsdata.

Sensitive artsdata er samlebegrep for en database med utvalgte arter av fugler, pattedyr og lav hvor stedfestet informasjon om artenes hekkeområde, yngleområde eller voksested er skjermet for allment innsyn. Begrunnelsen for at stedfestet informasjon om disse artene bør skjermes, er at åpen tilgang kan føre til at arten eller stedet der den forekommer utsettes for uheldige negative påvirkninger. Det kan være eksempelvis forstyrrelse, etterstrebelse, eller ødeleggelse.

Selv om informasjon om sensitive arter ikke er åpent tilgjengelig, er det mulig for offentlig forvaltning, entreprenører/utbyggere, konsulentvirksomheter og andre med legitime behov å få tilgang til relevante data for det aktuelle område eller prosjekt man er ansvarlig for.

Sensitive artsdata hentes fra systemet Artskart hos Artsdatabanken. Artskart høster data fra fagsystemene Artsobservasjoner, Rovbase og Naturbase.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Alle funni hekketid for hortulan, skjermingsnivå 4x4km
Småfugler
Map Server Legend
Alle funni hekketid for vierspurv, skjermingsnivå 4x4km
Map Server Legend
Hekkelokaliteter for lappfiskand, skjermingsnivå 4x4km
Gås og and
Map Server Legend
Hekke-og mytelokaliteter for taigasædgås, skjermingsnivå 4x4km
Map Server Legend
Spillplasser for brushane, skjermingsnivå 4x4km
Spillplasser
Map Server Legend
Spillplasser for dobbeltbekkasin, skjermingsnivå 4x4km
Map Server Legend
Ynglehim.m. for fjellrev, skjermingsnivå 8x8km
Rovpattedyr
Map Server Legend
Ynglesteder og familiegrupper for gaupe, skjermingsnivå 8x8km
Map Server Legend
Ynglehi m.m. for brunbjørn, skjermingsnivå 16x16km
Map Server Legend
Ynglehi m.m. for jerv, skjermingsnivå 16x16km
Map Server Legend
Ynglehi m.m. for ulv, skjermingsnivå 16x16km
Map Server Legend
Hekkelokaliteter for lappugle, skjermingsnivå 4x4km
Ugler
Map Server Legend
Hekkelokaliteter for hubro, skjermingsnivå 16x16km
Map Server Legend
Hekkelokaliteter for slagugle, skjermingsnivå 16x16km
Map Server Legend
Hekkelokaliteter for havørn, skjermingsnivå 4x4km
Rovfugler
Map Server Legend
Hekkelokaliteter for hønsehauk, skjermingsnivå 4x4km
Map Server Legend
Hekkelokaliteter for lerkefalk, skjermingsnivå 4x4km
Map Server Legend
Hekkelokaliteter for myrhauk, skjermingsnivå 4x4km
Map Server Legend
Hekkelokaliteter for sivhauk, skjermingsnivå 4x4km
Map Server Legend
Hekkelokaliteter for vepsevåk, skjermingsnivå 4x4km
Map Server Legend
Hekkelokaliteter for vandrefalk, skjermingsnivå 8x8km
Map Server Legend
Hekkelokaliteter for fiskeørn, skjermingsnivå 16x16km
Map Server Legend
Hekkelokaliteter for jaktfalk, skjermingsnivå 16x16km
Map Server Legend
Hekkelokaliteter for kongeørn, skjermingsnivå 16x16km
Map Server Legend
Voksested for trønderlav, skjermingsnivå 4x4km
Voksested

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/sensitive_artsdata/sensitive_artsdata_maskering/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
08.01.2021 https://trdearcgis02.miljodirektoratet.no stenges
Serveren er tatt ned
05.07.2018 URLer endret til https://kart.miljodirektoratet.no og ArcGIS REST tjeneste lagt til
https://trdearcgis02.miljodirektoratet.no
09.06.2017 WMS-tjeneste opprettet