Karttjenester

Tema
Tjenestetype
Tittel Tjenestenavn Type
art_naturbase art_naturbase WMS, ArcGIS-Rest
Forekomst av arter og funksjonsområder.
artnasjonal artnasjonal WMS, ArcGIS-Rest
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
Avløp avlop ArcGIS-Rest, WMS
Oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann.
Biogeografiske regioner biogeografiske_regioner WMS, WFS
Biogeografiske regioner
Fjordkatalogen fjordkatalogen WMS, WFS
Fjordkatalogen
Forvaltningsområder for rovdyr forvaltningsomrader_rovdyr WMS, WFS
Forvaltingsområder for rovdyr
Forvaltningsplanområder for havområdene forvaltningsplaner_havomrader WMS, KML, WFS
Avgrensning for forvaltningsplanområdene for norske havområder
friluftsliv_vern friluftsliv_vern WMS, ArcGIS-Rest
Friluftslivsområder verna etter markaloven.
Grunnforurensning grunnforurensning2 ArcGIS-Rest, WMS
Eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier.
Industri industri WMS, ArcGIS-Rest
Opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene.
inon inon WMS, WFS
Inngrepsfrie naturområder i Norge per 2013, og tap av slike områder tilbake til 1988.
Kartlagte friluftslivsområder friluftsliv_kartlagt WMS, ArcGIS-Rest
Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder
kostholdsrad kostholdsrad WMS, ArcGIS-Rest
Områder hvor Mattilsynet har innført råd om konsum eller restriksjoner på omsetning av fisk og skalldyr.
Laksekart laksekart WMS
Tjenesten viser registrerte fiskeplasser fra den digitale løsningen "Lakseregisteret – Sjølaksefiske"
Marin verneplan marin_verneplan WMS, WFS
Marin verneplan
marine_sektorer marine_sektorer WMS, WFS
Marine sektorer for kysten i Norge
Natur i Norge (NiN) landskap nin_landskapstyper ArcGIS-Rest
NiN landskap
naturtyper_klasser_naturbase naturtyper_klasser_naturbase WMS, ArcGIS-Rest
Naturtyper fra Naturbase
petroleumsvirksomhet petroleumsvirksomhet WMS, ArcGIS-Rest
Petroleumsvirksomhet
satveg satveg WMS
Satellittbasert vegetasjonskart for Norge (SatVeg).
sensitive_artsdata_maskering sensitive_artsdata_maskering WMS, ArcGIS-Rest
Sensitive artsdata
Statlig sikra friluftslivsområder friluftsliv_statlig_sikra WMS, ArcGIS-Rest
Områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp og som er registrert i Naturbase.
Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) svo KML, WMS, WFS
Særlig verdifulle og sårbare områder i havområdene
Utvalgte kulturlandskap kulturlandskap_utvalgte WMS, ArcGIS-Rest
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.
Utvalgte naturtyper naturtyper_utvalgte WMS, ArcGIS-Rest
Utvalgte naturtyper fra Naturbase
vannmiljo vannmiljo WMS, ArcGIS-Rest
Tjenesten innholder data fra fagsystemet Vannmiljø.
Verdifulle kulturlandskap helhetlige_kulturlandskap WMS, ArcGIS-Rest
Kartlag fra datasettet 'Verdifulle kulturlandskap' i Naturbase.
Vern vern WMS, ArcGIS-Rest
Verneområder og foreslåtte verneområder fra Naturbase.
Viktige naturtyper naturtyper_naturbase WMS, ArcGIS-Rest
Naturtyper fra Naturbase
villrein villrein WMS, ArcGIS-Rest
Leve- og funksjonsområder for villrein