KARTTJENESTE

Karttjenesten viser leveområder og funksjonsområder for villrein, som det bør tas spesielt hensyn til i arealplanlegging mv. Ved kommunal planlegging bør nedbygging eller forstyrrende tiltak unngås, og det bør velges arealformål som bidrar til å ivareta områdene. Hensynssoner med retningslinjer (arealdelen) og bestemmelser (reguleringsplan) kan også benyttes for å synliggjøre dette. Konflikt med lokaliteter av nasjonal eller vesentlig regional interesse kan gi grunnlag for innsigelse i saker etter plan- og bygningsloven.

Karttjenesten egner seg for fremstilling av temakart, oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser.

For alle de ti nasjonale villreinområdene er kartleggingen utført i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk villreinsenter (NVS) som en del av kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av regionale planer for villreinfjella.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Funksjonsområde for villrein.
Map Server Legend
Leveområde for villrein.
Map Server Legend
Trekkområder for villrein
Map Server Legend
Kalvingsområder for villrein
Kalving
Map Server Legend
Sommer- og høstbeiteområder for villrein.
Beiteområde
Map Server Legend
Vinterbeiteområder for villrein
Map Server Legend
Barmarksbeite for villrein
Map Server Legend
Helårsbeiteområder for villrein
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/villrein/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår
Fritt tilgjengelig, men følgende kilde må oppgis ved publisering: Kilde: Villreinbasen, Miljødirektoratet

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
11.06.2018 Endret url
Endret offisiell adresse (http og https fungerer)
20.02.2018 Ny tjeneste med reviderte data fra Villreinbasen
Ny tjeneste med reviderte data fra Villreinbasen.
01.11.2011 Nye spesifikasjoner for karttjeneste
Karttjenesten etablert på ny serverplattform basert på ArcGIS Server. Nye spesifikasjoner for generell Url, servicename og layernames.
01.02.2004 WMS-tjeneste etablert

Datasett brukt i karttjeneste