Ny karttjeneste som viser maskeringsruter for sensitive artsdata

Miljødirektoratet har opprettet en ny karttjeneste som viser maskeringsruter for sensitive artsdata.

Sensitive artsdata er samlebegrep for en database med utvalgte arter av fugler, pattedyr og lav hvor stedfestet informasjon om artenes hekkeområde, yngleområde eller voksested er skjermet for allment innsyn. Begrunnelsen for at stedfestet informasjon om disse artene bør skjermes, er at åpen tilgang kan føre til at arten eller stedet der den forekommer utsettes for uheldige negative påvirkninger. Det kan være eksempelvis forstyrrelse, etterstrebelse, eller ødeleggelse.

Selv om informasjon om sensitive arter ikke er åpent tilgjengelig, er det mulig for offentlig forvaltning, entreprenører/utbyggere, konsulentvirksomheter og andre med legitime behov å få tilgang til relevante data for det aktuelle område eller prosjekt man er ansvarlig for.

Sensitive artsdata hentes fra systemet Artskart hos Artsdatabanken. Artskart høster data fra fagsystemene Artsobservasjoner, Rovbase og Naturbase.

Mer informasjon om karttjenesten finner du her: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/MapService/Details/sensitive_artsdata_maskering

Publisert
30.06.2017