Truede arter - kartleggingsmangler er publisert

Datasettet inneholder modellert innsamlingsintensitet for artsgruppene karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, moser og lav i Norge. Datasettet viser de dårligst kartlagte områdene for de respektive artsgruppene definert som 25 %, 10 % og 5 % laveste estimerte innsamlingssintensitet (alle arter).

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/3066

Publisert
03.11.2023