Datasett Rødlistet natur i verneområder (NiN) er publisert

Datasettet inneholder rødlistet natur i verneområder, som er kartlagt under program for Basiskartlegging i verneområder. De rødlistede naturtypene er identifisert ved hjelp av analyse av data fra basiskartleggingen. Analysen er basert på definisjonen av rødlistet natur, slik de ulike rødlista naturtypene er avgrenset i Norsk rødliste for naturtyper 2018.

https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/3068

Publisert
07.12.2023