DATASETT

Datasettet viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor områder som er vernet etter naturmangfoldloven/naturvernloven. Utenom verneområdene må disse verdiene ivaretas primært gjennom kommunenes og sektorenes arealforvaltning.

Kriteriene for verdisettingen finnes i DN-håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. Verdisettingen er et viktig hjelpemiddel ved konsekvensutredninger og andre vurderinger som legges til grunn for arealbruk.

Kartleggingen av naturtyper på land og i ferskvann startet i 1999. Kartleggingene er gjort både i regi av kommuner, fylkesmenn og Miljødirektoratet i samarbeid med aktuelle sektorer.

Tema
Naturtyper, Kulturlandskap, Svalbard og Jan Mayen
Administrativt tema
Det offentlige kartgrunnlaget
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
25.07.2024 Til portal

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet
Mer informasjon om datasettet