KARTTJENESTE

Tjenesten viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige, viktige og lokalt viktige for biologisk mangfold etter DN's håndbok 13. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor områder som er vernet etter naturvernloven. Utenom verneområdene må disse verdiene ivaretas primært gjennom den kommunale arealplanleggingen, og det er derfor viktig å ha kunnskap om dem. Dataene kommer fra kartlegging av biologisk mangfold, initiert av kommuner, fylkesmenn, sektorer og private.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Viser alle kartlagte lokaliteter.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter innen hovednaturtypen Myr og kilde.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter innen hovednaturtypen Rasmark, berg og kantkratt.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter innen hovednaturtypen Fjell.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter innen hovednaturtypen Kulturlandskap.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter innen hovednaturtypen Ferskvann og våtmark.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter innen hovednaturtypen Skog.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter innen hovednaturtypen Kyst og havstrand.
Map Server Legend
Viser kartlagte lokaliteter av andre viktige forekomster.
Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_hb13/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
24.01.2019 Tjenesten opprettet