DATASETT

Datasettet inneholder offisielle grenser for forvaltningsområdene fastsatt av rovviltnemndene for rovdyrene gaupe, jerv, ulv og bjørn. Innenfor disse områdene skal rovdyr ha prioritet, utenfor disse områder har beitedyr prioritet. Dette innebærer blant annet at rovdyrområdene er prioriterte yngleområder for rovvilt, og innenfor forvaltningsområdene vil dermed virkemidler være rettet mot beitedyr, for eksempel i form av støtte til inngjerding, tidlig nedsanking av beitedyr og så videre. For Hedmark fylke har den regionale rovviltnemnda definert deler av det prioriterte området til bjørn og gaupe som område hvor det kan tillates rovdyr med unger. For mer informasjon om denne soneinndelingen i Hedmark fylke bes fylkesmannens miljøvernavdeling kontaktes.

Tema
Rovdyrforvaltning
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Landsdekkende
Presisjon
1:50.000
Geografisk representasjon
Vektor (Linjer, Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
Shape-format (ESRI) 06.09.2012 Last ned
Forvaltningsområder for rovdyr fra Rovbase.

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet