KARTTJENESTE

Karttjenesten inneholder kartlag med offisielle grenser for forvaltningsområdene fastsatt av rovviltnemndene for rovdyrene gaupe, jerv, ulv og bjørn. Innenfor disse områdene skal rovdyr ha prioritet, utenfor disse områder har beitedyr prioritet. Dette innebærer blant annet at rovdyrområdene er prioriterte yngleområder for rovvilt, og innenfor forvaltningsområdene vil dermed virkemidler være rettet mot beitedyr, for eksempel i form av støtte til inngjerding, tidlig nedsanking av beitedyr og så videre. For Hedmark fylke har den regionale rovviltnemnda definert deler av det prioriterte området til bjørn og gaupe som område hvor det kan tillates rovdyr med unger. For mer informasjon om denne soneinndelingen i Hedmark fylke bes fylkesmannens miljøvernavdeling kontaktes.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Forvaltningsområde for gaupe
Map Server Legend
Forvaltningsområde for bjørn
Map Server Legend
Forvaltningsområde for jerv
Map Server Legend
Forvaltningsområde for ulv
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
Geoserver
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/geoserver/forvaltningsomrader_rovdyr/wms
GetCapabilities

Tjenestetype WFS

Teknisk plattform
Geoserver
GetCapabilities
DescribeFeatureType

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
21.08.2015 Oppdatering av data i kartlag
Oppdatering av grenser for forvaltningsområde for bjørn.
08.05.2012 WMS-tjeneste etablert