DATASETT

Datasettet viser registrerte forekomster av utvalgte naturtyper som som ble vedtatt av Kongen i Statsråd 13.05.2011 og 07.05.2015 (kystlynghei) etter naturmangfold-lovens § 52. De utvalgte naturtypene omfatter:

  • Slåttemark
  • Slåttemyr
  • Kalksjøer
  • Kalk-lindeskog
  • Hule eiker
  • Kystlynghei


Forskriften gjelder ikke innenfor verneområder. Forskriften for utvalgte naturtyper gjelder uavhengig av om forekomsten er registrert i Naturbase eller ikke, forutsatt at den fyller kravene i forskriften.

Fylkesmannen vil etter beste evne informere grunneiere og andre tiltakshavere om forekomster av utvalgte naturtyper, og vil kunne bistå dersom det er usikkerhet om hvorvidt en registrert forekomst av en utvalgt naturtype er reell eller ikke.

Tema
Naturmangfold
Administrativt tema
Det offentlige kartgrunnlaget
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
 
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Kontinuerlig
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
19.10.2021 Til portal

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Janne Teigen Braseth
Telefon
+4741570376
Mer informasjon om datasettet