DATASETT

Datasettet viser registrerte forekomster av utvalgte naturtyper, jf forskrift om utvalgte naturtyper, http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512. De utvalgte naturtypene omfatter:

  • Slåttemark
  • Slåttemyr
  • Hule eiker
  • Kalk-lindeskog
  • Kalksjøer
  • Kystlynghei
  • Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone
  • Olivinskog

Lokaliteter av utvalgte naturtyper forvaltes i Miljødirektoratets datasett "Naturtyper - DN-håndbok 13" og "Naturtyper – Miljødirektoratets instruks".
Forskriften for utvalgte naturtyper gjelder alle lokaliteter som fyller kravene i forskriften, uavhengig av om lokaliteten er registrert i Naturbase eller ikke. Statsforvalteren vil kunne bistå dersom det er usikkerhet om hvorvidt en lokalitet faktisk er en utvalgt naturtype. I tvilstilfeller kan det være nødvendig å kontakte spesialkompetanse for å få gjort en vurdering.

Tema
Naturmangfold
Administrativt tema
Det offentlige kartgrunnlaget
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
 
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Kontinuerlig
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
19.05.2024 Til portal

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Mer informasjon om datasettet