DATASETT

Formålet med satsingen er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg landskapsområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk. I utvelgelsen av områdene vektlegges at de i størst mulig grad skal omfatte kulturlandskap i jordbruket med svært store verdier knyttet til både biologi/naturmangfold og kulturhistorie og at det skal være realistisk å få til langsiktig drift, skjøtsel og vedlikehold.

Områdene er videre valgt ut fra følgende kriterier: helhetlige landskap, kontinuitet og tidsdybde, representativitet eller særpreg og formidlingsverdi. Det er lagt vekt på at områdene skal gi en best mulig nasjonal representativitet med hensyn til landskapstyper, driftstilpasninger og geografisk spredning.

Tema
Kulturlandskap
Administrativt tema
Det offentlige kartgrunnlaget
Datasetteier
Fagsystem
 
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Hele Norge.
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Etter behov
Vilkår
Ved bruk av data skal følgende instanser krediteres: Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren.

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet