DATASETT

Datasettet viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor områder som er vernet etter naturmangfoldloven/naturvernloven. Utenom verneområdene må disse verdiene ivaretas primært gjennom kommunenes og sektorenes arealforvaltning.

Kriteriene for verdisettingen finnes i DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold. Verdisettingen er et viktig hjelpemiddel ved konsekvensutredninger og andre vurderinger som legges til grunn for arealbruk. Marin biomangfoldkartlegging startet i 2000 og og er gjennomført i samarbeid med Fiskeridirektoratet.

Tema
Naturtyper, Hav og kyst
Administrativt tema
Det offentlige kartgrunnlaget
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
25.07.2024 Til portal

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet