KARTTJENESTE

Tjenesten viser marine forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige, viktige og lokalt viktige for biologisk mangfold etter DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor områder som er vernet etter naturvernloven. Utenom verneområdene må disse verdiene ivaretas primært gjennom den kommunale arealplanleggingen, og det er derfor viktig å ha kunnskap om dem. Dataene kommer fra et kartleggingsprogram i regi av Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet, samt fra prosjekter initiert av kommuner, fylkesmenn, sektorer og private.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Viser alle kartlagte lokaliteter av marine naturtyper.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter av naturtypen Større tareskogsforekomster.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter av naturtypen Sterke tidevannsstrømmer.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter av naturtypen Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter av naturtypene Poller og Spesielt dype fjordområder.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter av naturtypen Littoralbasseng.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter av naturtypen Bløtbunnsområder i strandsonen.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter av naturtypen Ålegrassamfunn.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter av naturtypen Skjellsand.
Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_marine_hb19/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
24.01.2019 Tjenesten opprettet