DATASETT

For kartlagte forekomster av arter som har nasjonal forvaltningsinteresse henvises det til datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse og karttjenesten artnasjonal hvor artene er hentet fra systemet Artskart (Artsdatabanken) og valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer.

Se nytt datasett:
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Datasettet viser forekomst av arter og funksjonsområder for disse. Med funksjonsområder menes beiteområder, leveområder, hekkeområder etc. Datasettet er ikke et fullstendig datasett for alle arter, men er hovedsakelig fokusert på prioriterte arter etter naturmangfoldloven, rødlistearter og artene som inngår i viltkartleggingen etter DN håndbok nr. 11- 2000 Viltkartlegging.

Datasettet inneholder:
• Hjortevilt, herunder villrein
• Småvilt
• Trua og sårbare arter innen alle organismegrupper
• Økologiske funksjonsområder for prioriterte arter etter naturmangfoldloven

Miljødirektoratets artsdata utveksles med Artsdatabankens tjeneste Artskart og kan gjenfinnes der sammen med data fra andre leverandører.

For prioriterte arter har Miljødirektoratet valgt å kun publisere økologiske funksjonsområder, både i innsynsløsningen og i karttjenester. Alle Miljødirektoratet sine observasjonsdata (punkt) for disse artene utveksles med Artskart og kan gjenfinnes der.

Formål: Datasettet gir verdifull informasjon til bruk bl.a. i den kommunale arealplanleggingen og annen planlegging av arealbruk.

Tema
Arter
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Varierende
Presisjon
Varierende (fra 1 : 5 000 - 1 : 100 000).
Geografisk representasjon
Vektor (Punkt, Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
25.07.2024 Til portal

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet
Mer informasjon om datasettet