DATASET

Datasettet viser leveområder og funksjonsområder for villrein, som det bør tas spesielt hensyn til i arealplanlegging mv. Ved kommunal planlegging bør nedbygging eller forstyrrende tiltak unngås, og det bør velges arealformål som bidrar til å ivareta områdene. Hensynssoner med retningslinjer (arealdelen) og bestemmelser (reguleringsplan) kan også benyttes for å synliggjøre dette. Konflikt med lokaliteter av nasjonal eller vesentlig regional interesse kan gi grunnlag for innsigelse i saker etter plan- og bygningsloven.

Datasettet egner seg for fremstilling av temakart, oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser.

For alle de ti nasjonale villreinområdene er kartleggingen utført i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk villreinsenter (NVS) som en del av kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av regionale planer for villreinfjella.

Theme
Biodiversity
Administrative theme
DOK
Dataset owner
The Norwegian Environment Agency
Database
Wild reindeer database
 
Product specification
Portrayal SLD
 
Coverage
Southern Norway
Precision
1:50.000
Spatial representation
Vector (Lines, Polygons)
Update frequency
Terms

Map data downloads

Format Export date Download
1/29/2023 To portal

Leave feedback
Contact
Name
Norwegian Environment Agency
Phone
73 58 05 00
Services connected to the dataset