DATASETT

Datasettet viser områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i Miljødirektoratets veileder M98-2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Formålet med datasettet er å gi en oversikt over områder som er viktige for allmennhetens friluftsliv, og at det skal være lett å redegjøre for hvilke vurderinger og kriterier som er lagt til grunn for arbeidet og det ferdige produktet.

Datasettet vil gi et bedre grunnlag til å ivareta friluftslivsinteressene i regionale og kommunale planprosesser, for eksempel i utarbeiding av kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner for idrett/friluftsliv/fysisk aktivitet. I tillegg vil datasettet kunne gi en oversikt over områder som kan være aktuelle for sikring ved hjelp av statlige midler og brukes som et godt grunnlag ved behandling av søknader om spillemidler.

Tema
Friluftsliv
Administrativt tema
Det offentlige kartgrunnlaget
Datasetteier
Kommunene
Fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Hele landet
Presisjon
1:20.000
Geografisk representasjon
Vektor (Linjer, Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
19.10.2021 Til portal

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Nils-Yngve Berg
Telefon
+4740226242
Tjenester tilknyttet datasettet