DATASETT

Nasjonal marin verneplan skal beskytte et representativt utvalg av områder og sikre mangfoldet av arter og naturtyper. I mai 2001 ble det opprettet et rådgivende utvalg som har kommet med forslag om hvilke områder som bør inngå i verneplanen. Områdene som er foreslått til planen er særegne områder eller leveområder som er typiske for kysten vår. Sammen skal de danne et nettverk av vernede og beskyttede områder for å ta vare på økosystemer og naturverdier. Første fase av marin verneplan er konsentrert rundt områder som er beskrevet i Rådgivende utvalgs A-liste, som omfatter totalt 36 områder.

De 36 områdene er videre delt i to kategorier:

- områder hvor oppstart av planprosessen ble meldt i 2009 (17 områder, linjer og polygoner)

- områder hvor oppstart av planprosessen ikke er meldt (19 områder, linjer og polygoner)


Områder på lista der det er meldt oppstart av planprosessen, vises i datasettet Foreslåtte verneområder (Naturbase). De slettes fra dette datasettet når det fattes vernevedtak.

Områder som er vedtatt vernet vises i datsettet Naturvernområder (Naturbase).

Tema
Hav og kyst
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Presisjon
Geografisk representasjon
Vektor (Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
Shape-format (ESRI) 19.10.2021 Last ned
Nasjonal marin verneplan - Rådgivende utvalgs A-liste i UTM sone 33. Datasettet eksporteres direkte fra kartserver (on-line).

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Tore Opdahl
Telefon
+4798818790
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
Merk at dette datasettet er statisk og derfor ikke har noen form for oppdatering.

Gjeldende status for marint vern framgår av datasettene Foreslåtte verneområder og Naturvernområder - begge disse inngår i Naturbase.
Mer informasjon om datasettet