DATASETT

Biogeografiske regioner er et datasett med offisielle grenser for Emerald Network under Bernkonvensjonen (Konvensjonen om vern av Europas arter og leveområder) og Habitatdirektivet i EU (92/43/EEC). Datasettet dekker hele Europa (Pan-Europa) og forvaltes av det Europeiske Miljøbyrået (EEA). Grenser for disse regionene i Norge ble definert gjennom det norske pilotprosjektet for Emerald Network. Datsettet benyttes både for å vurdere bevaringsstatus for arter og naturtyper som trenger beskyttelse i Europa, og å utvikle et nettverk av områder (Emerald Network/Natura 2000) for å beskytte disse artene og naturtypene bedre.

Tema
Naturtyper
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Nasjonalt og en del av et Pan-Europeisk dataset.
Presisjon
1 : 1.000.000
Geografisk representasjon
Vektor (Linjer, Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet
Mer informasjon om datasettet