DATASETT

Biogeografiske regioner er et datasett med offisielle grenser for Emerald Network under Bernkonvensjonen (Konvensjonen om vern av Europas arter og leveområder) og Habitatdirektivet i EU (92/43/EEC). Datasettet dekker hele Europa (Pan-Europa) og forvaltes av det Europeiske Miljøbyrået (EEA). Grenser for disse regionene i Norge ble definert gjennom det norske pilotprosjektet for Emerald Network. Datsettet benyttes både for å vurdere bevaringsstatus for arter og naturtyper som trenger beskyttelse i Europa, og å utvikle et nettverk av områder (Emerald Network/Natura 2000) for å beskytte disse artene og naturtypene bedre.

Tema
Naturmangfold
Administrativt tema
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
Ikke tilknyttet fagsystem
 
Produktark
Produktspesifikasjon
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Nasjonalt og en del av et Pan-Europeisk dataset.
Presisjon
1 : 1.000.000
Geografisk representasjon
Vektor (Linjer, Flater)
Oppdateringsfrekvens
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting

Gi oss din tilbakemelding
Kontaktinfo
Navn
Tore Opdahl
Telefon
+4798818790
Tjenester tilknyttet datasettet
Mer informasjon om datasettet