DATASET

Fiske med faststående redskap etter laks, sjøørret eller sjørøye i sjøen skal registreres i Lakseregisteret - sjølaksefiske av fiskeren. Hver enkelt fisker, fiskeredskap (kilenot, krokgarn og settegarn) og fiskeplass skal registreres. Dette gjelder fiske på egen grunn eller etter avtale med grunneier.Fylkesmannen forvalter registeret i sitt fylke og sender fangstdagbok til fiskeren. Miljødirektoratet har overordnet ansvar for systemet. Til Statistisk sentralbyrå (SSB) får oversikt over registrerte fiskere og mottar utfylte fangstdagbøker fra sjølaksefiskerne etter at fiskesesongen er over. Statens naturoppsyn (SNO) bruker registeret til å kontrollere fisket.

Theme
Salmon, Sea trout and Arctic char
Administrative theme
Dataset owner
The Norwegian Environment Agency
Database
 
Fact sheeet
Product specification
Portrayal
Portrayal SLD
 
Coverage
Norway
Precision
1:50.000
Spatial representation
Vector (Points)
Update frequency
Terms

Map data downloads

Format Export date Download

Leave feedback
Contact
Name
Marianne Kvaal
Phone
+4741547314
Services connected to the dataset