SERVICE

Tjenesten viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige, viktige og lokalt viktige for biologisk mangfold etter DN's håndbok 13. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor områder som er vernet etter naturvernloven. Utenom verneområdene må disse verdiene ivaretas primært gjennom den kommunale arealplanleggingen, og det er derfor viktig å ha kunnskap om dem. Dataene kommer fra kartlegging av biologisk mangfold, initiert av kommuner, fylkesmenn, sektorer og private.

wms example map

Layers in the service

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Viser alle kartlagte lokaliteter.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter innen hovednaturtypen Myr og kilde.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter innen hovednaturtypen Rasmark, berg og kantkratt.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter innen hovednaturtypen Fjell.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter innen hovednaturtypen Kulturlandskap.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter innen hovednaturtypen Ferskvann og våtmark.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter innen hovednaturtypen Skog.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter innen hovednaturtypen Kyst og havstrand.
Map Server Legend
Viser kartlagte lokaliteter av andre viktige forekomster.
Map Server Legend

Service type ArcGIS-Rest

Technical platform
ArcGIS Server

Service type WMS

Technical platform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_hb13/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Map solutions where the service is used

Web map applications

Terms

Terms

Service changes

Date Change
1/24/2019 Tjenesten opprettet

Leave feedback