SERVICE

Tjenesten viser marine forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige, viktige og lokalt viktige for biologisk mangfold etter DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor områder som er vernet etter naturvernloven. Utenom verneområdene må disse verdiene ivaretas primært gjennom den kommunale arealplanleggingen, og det er derfor viktig å ha kunnskap om dem. Dataene kommer fra et kartleggingsprogram i regi av Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet, samt fra prosjekter initiert av kommuner, fylkesmenn, sektorer og private.

wms example map

Layers in the service

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Viser alle kartlagte lokaliteter av marine naturtyper.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter av naturtypen Større tareskogsforekomster.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter av naturtypen Sterke tidevannsstrømmer.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter av naturtypen Fjorder med naturlig lavt oksygeninnhold i bunnvannet.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter av naturtypene Poller og Spesielt dype fjordområder.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter av naturtypen Littoralbasseng.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter av naturtypen Bløtbunnsområder i strandsonen.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter av naturtypen Ålegrassamfunn.
Map Server Legend
Viser alle kartlagte lokaliteter av naturtypen Skjellsand.
Map Server Legend

Service type ArcGIS-Rest

Technical platform
ArcGIS Server

Service type WMS

Technical platform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_marine_hb19/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Map solutions where the service is used

Web map applications

Terms

Terms

Service changes

Date Change
1/24/2019 Tjenesten opprettet

Dataset used in service