KARTTJENESTE
Intern karttjeneste

Denne tjenesten viser datasett fra visuelle undersøkelser av havbunnen gjennomført i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Områder hvor det har vært gjennomført visuelle undersøkelser
stedfestede bilder
Registrerte korallrev under visuelle undersøkelser
Registrerte korallrev under visuelle undersøkelser
Dead, Scattered, Low density, High density, Very high density. Status på korallkolonien, dvs. en vurdering av størrelse på området med levende Desmophyllum polypper på kolonifronten og tettheten av levende polypper på kolonifronten. Status til korallrev er nærmere beskrevet i "handbook – species and habitats of environmental concern"
Registrerte korallskog
Regisitrerte svampsamfunn
Regsitrering av sjøfjærsamfunn
Registreringer av koraller og sjøfjær på norsk rødliste (Artsdatabanken 2018)
Andre habitatdannende fauna som bør rapporteres som er observert under visuelle undersøkelser fra petroleumsvirksomhet til havs. Det kan være naturtyper som er på norsk rødliste, men som ikke er registrert i datamodellen eller som er kjent for å være sårbare/bevaringsverdig.
Andre arter som er observert under visuelle undersøkelser fra petroleumsvirksomhet til havs. Det kan være rødlistede arter som ikke er oppført i datamodellen, eller arter som er kjent for å være sårbare/bevaringsverdig
Type substrat som er registrert under visuelle undersøkelser
Klassifisering av havbunnen under visuelle undersøkelser
Antropogenisk påvirkning registrert under visuelle undersøkelser ifm. petroleumsvirksomhet til havs (trål, fiskeutstyr, plast..)
Borekaks registrert på havbunnen under visuelle undersøkelser

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Kartklient
Eksempel faktaark

Kategori

Intern kategorisering

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring

Gi oss din tilbakemelding