DATASET

NB. Nedlasting av dette datasettet midlertidig utilgjengelig

Datasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer.

Datasettet gir verdifull informasjon til bruk bl.a. i den kommunale arealplanleggingen og annen planlegging av arealbruk. Samtidig gir datasettet føringer på hvilke arter som bør fokuseres på ved artskartlegging.

Datasettet inneholder punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.

Datasettet inneholder:

Arter av særlig stor forvaltningsinteresse

1. ansvarsarter (>25% av europeisk bestand i Norge)
2. CR, EN, VU i Norsk Rødliste 2015
3. andre spesielt hensynskrevende arter
4. spesielle økologiske former
5. prioritert art etter NML
6. fredete arter

Arter av stor forvaltningsinteresse

7. NT i norsk Rødliste 2015

Fremmede arter

8. fremmede arter

Theme
Biodiversity
Administrative theme
DOK
Dataset owner
The Norwegian Environmental Agency, Norwegian Biodiversity Information Centre, Contributors to Artskart
Database
 
Product specification
Portrayal SLD
 
Coverage
Norway, Svalbard, Jan Mayen
Precision
Varierende (fra 1 : 5 000 - 1 : 100 000).
Spatial representation
Vector (Points, Polygons)
Update frequency
Terms
Data i datasettet er linsensiert av Artsdatabanken. Miljødirektoratet publiserer data uten endringer, men med tilleggsegenskapene Forvaltningskategori og Utvalgskriterium.

Map data downloads

Format Export date Download
SOSI-format 8/7/2020 To portal
Data for kan lastes ned i Miljødirektoratets nedlastningsportal for enkeltkommuner eller kartutsnitt som på 10 000 km2 eller mindre.
ESRI filgeodatabase 8/7/2020 Download
Eksport av alle registreringene for Norge, Jan Mayen, Svalbard og havområdene som en ESRI filgeodatabase. Data blir automatisk eksportert ut hver tredje dag.

Leave feedback
Contact
Name
Jørund Braa
Phone
+4795965349
Services connected to the dataset
Important information
Miljødirektoratet og Artsdatabanken har etablert en automatisert dataflyt via API utviklet av Artsdatabanken. Miljødirektoratets produksjonsdatabase oppdateres hvert døgn. Miljødirektoratet gjør ingen endringer i originaldata, men tilføyer egenskapene "Forvaltningskategori" og "Utvalgskriterium". Disse egenskapene tilordnes den enkelte art, slik at plassering i utvalgskriterium avgjør plassering i forvaltningskategori. Datasettet har et stort antall dataeiere som kilde til originaldata. Artsdatabanken samler og formidler data gjennom Artskart og er distributør. Miljødirektoratet produserer datasettet ut fra nærmere definerte kriterier og formidler datasettet gjennom standardiserte tjenester (WMS, nedlasting).