DATASETT

Datasettet gir en oversikt over hvilke områder som er vernet etter følgende lover: naturmangfoldloven av 2009, biotopvern etter viltloven av 1981, naturvernloven av 1970, lov om naturvern av 1954, lov om Jan Mayen av 1930 og lov om naturfredning av 1910. I tillegg inneholder det områder vernet etter følgende lovverk på Svalbard: Svalbardloven av 1925 og Svalbardmiljøloven av 2002. Både land og eventuelt sjøareal er med i datasettet.

Datasettet gir tilgang til lovforskriften som gjelder for hvert enkelt vernevedtak. Det skjer gjennom en lenke (URL) til Lovdata sine nettsider (https://lovdata.no/).

Verneområder opprettes først og fremst for å ta vare på naturens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og de økologiske prosessene. Dette skal foregå gjennom bærekraftig bruk og vern, slik at det også gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Verneområdene forvaltes av statsforvalterne, kommunene eller av egne nasjonalpark-/verneområdestyrer.

Tema
Vern, Svalbard og Jan Mayen
Administrativt tema
Det offentlige kartgrunnlaget, Prioriterte datasett (INSPIRE)
Datasetteier
Miljødirektoratet
Fagsystem
 
Produktark
Tegneregler
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge, Svalbard og Jan Mayen, 100 % ajour
Presisjon
Varierende (fra 1 : 5 000 - 1 : 50 000).
Geografisk representasjon
Vektor (Punkt, Flater)
Oppdateringsfrekvens
Etter behov
Vilkår

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
25.07.2024 Til portal

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
Datamodellen ble endret i juni 2018. Etter dette publiserer vi kun flater og ingen punktdata. Tidligere punktdata er nå omgjort til små flater (sirkler) med radius 10 m. Den sirkel som disse kartobjektene danner skal kun regnes som en markering av objektet, dvs. ikke en rettskraftig grense.