KARTTJENESTE

Karttjenesten viser områder som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp. Dette innebærer at staten v/ Miljødirektoratet har skaffet seg råderett over arealet. Råderetten kan ha form av at området er kjøpt av staten, ved at området omfattes av en langsiktig avtale om bruksrett (servituttavtale) eller ved at staten sitter med en tinglyst erklæring om bruk til friluftslivsformål. I det siste tilfellet har staten bidratt økonomisk til sikringen av området med inntil 50% av kostnadene.

Formål: Tjenesten gir oversikt over områder som er sikret for allmennheten. Gir også informasjon om tilretteleggingstiltak mm.

Annen informasjon: På de områdene som staten eier har staten ansvar for eiendomsforvaltningen. Kommunene eller interkommunale friluftsråd har ansvaret for daglig drift og tilsyn, informasjon og praktisk skjøtsel av områdene, og de kan søke staten om midler til tilretteleggingstiltak i områdene.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Statlig sikra friluftslivsområder
Map Server Legend

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/friluftsliv_statlig_sikra/mapserver/WMSServer
GetCapabilities

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
05.07.2018 URLer endret til https://
http:// vil fremdeles fungere
11.06.2018 Ny tjeneste
Tjeneste er etablert på ny plattform. Det er mindre endringer i datamodell og feltnavn
21.01.2013 Nye felt og endrede feltnavn
Datamodell for karttjeneste er endret og nye feltnavn er lagt til. I tillegg har en del eksisterende felt fått nye navn.
01.11.2011 Nye spesifikasjoner for karttjeneste
Karttjenesten etablert på ny serverplattform basert på ArcGIS Server. Nye spesifikasjoner for generell Url, servicename og layernames.
10.11.2010 Ny målestokksterskel
Målestokksterskel satt til 1:1.000.000.
01.10.2003 WMS-tjeneste etablert
Karttjeneste for Statlig sikra friluftsliv etablert og publisert i forbindelse med lansering av innsynsløsning og karttjenester for Naturbase.