DATASETT

Datasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer.

Datasettet gir verdifull informasjon til bruk bl.a. i den kommunale arealplanleggingen og annen planlegging av arealbruk. Samtidig gir datasettet føringer på hvilke arter som bør fokuseres på ved artskartlegging.

Datasettet inneholder punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.

Datasettet inneholder:

Arter av særlig stor forvaltningsinteresse

1. truede arter (CR, EN, VU i Norsk Rødliste for arter)
2. prioritert art etter NML
3. fredete arter
4. spesielle økologiske former
5. andre spesielt hensynskrevende arter

Arter av stor forvaltningsinteresse

6. NT i Norsk Rødliste for arter

Fremmede arter

7. fremmede arter

Ansvarsarter

8. ansvarsarter (>25% av europeisk bestand i Norge)

Tema
Arter
Administrativt tema
Det offentlige kartgrunnlaget
Datasetteier
Miljødirektoratet, Artsdatabanken, Leverandører til Artskart
Fagsystem
 
Produktspesifikasjon
Tegneregler SLD
 
Dekning
Norge, Svalbard, Jan Mayen
Presisjon
Varierende (fra 1 : 5 000 - 1 : 100 000).
Geografisk representasjon
Vektor (Punkt, Flater)
Oppdateringsfrekvens
Kontinuerlig
Vilkår
Data i datasettet er linsensiert av Artsdatabanken. Miljødirektoratet publiserer data uten endringer, men med tilleggsegenskapene Forvaltningskategori og Utvalgskriterium.

Nedlasting av kartdata

Format Eksportdato Nedlasting
25.07.2024 Til portal
25.07.2024 Last ned
Nedlasting av kommune- og fylkesvise filer

Kontaktinfo
Navn
Miljødirektoratet
Telefon
73 58 05 00
Kontakt oss
Tjenester tilknyttet datasettet
Viktige opplysninger
Miljødirektoratet og Artsdatabanken har etablert en automatisert dataflyt via API utviklet av Artsdatabanken. Miljødirektoratets produksjonsdatabase oppdateres hvert døgn. Miljødirektoratet gjør ingen endringer i originaldata, men tilføyer egenskapene "Forvaltningskategori" og "Utvalgskriterium". Disse egenskapene tilordnes den enkelte art, slik at plassering i utvalgskriterium avgjør plassering i forvaltningskategori. Datasettet har et stort antall dataeiere som kilde til originaldata. Artsdatabanken samler og formidler data gjennom Artskart og er distributør. Miljødirektoratet produserer datasettet ut fra nærmere definerte kriterier og formidler datasettet gjennom standardiserte tjenester (WMS, nedlasting).
Ressurser