DATASET

Datasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer.

Datasettet gir verdifull informasjon til bruk bl.a. i den kommunale arealplanleggingen og annen planlegging av arealbruk. Samtidig gir datasettet føringer på hvilke arter som bør fokuseres på ved artskartlegging.

Datasettet inneholder punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.

Datasettet inneholder:

Arter av særlig stor forvaltningsinteresse

1. truede arter (CR, EN, VU i Norsk Rødliste for arter)
2. prioritert art etter NML
3. fredete arter
4. spesielle økologiske former
5. andre spesielt hensynskrevende arter

Arter av stor forvaltningsinteresse

6. NT i Norsk Rødliste for arter

Fremmede arter

7. fremmede arter

Ansvarsarter

8. ansvarsarter (>25% av europeisk bestand i Norge)

Theme
Species
Administrative theme
DOK
Dataset owner
The Norwegian Environmental Agency, Norwegian Biodiversity Information Centre, Contributors to Artskart
Database
 
Product specification
Portrayal SLD
 
Coverage
Norway, Svalbard, Jan Mayen
Precision
Varierende (fra 1 : 5 000 - 1 : 100 000).
Spatial representation
Vector (Points, Polygons)
Update frequency
Kontinuerlig
Terms
Data i datasettet er linsensiert av Artsdatabanken. Miljødirektoratet publiserer data uten endringer, men med tilleggsegenskapene Forvaltningskategori og Utvalgskriterium.

Map data downloads

Format Export date Download
7/25/2024 To portal
7/25/2024 Download
Nedlasting av kommune- og fylkesvise filer

Contact
Name
Norwegian Environment Agency
Phone
73 58 05 00
Contact us
Services connected to the dataset
Important information
Miljødirektoratet og Artsdatabanken har etablert en automatisert dataflyt via API utviklet av Artsdatabanken. Miljødirektoratets produksjonsdatabase oppdateres hvert døgn. Miljødirektoratet gjør ingen endringer i originaldata, men tilføyer egenskapene "Forvaltningskategori" og "Utvalgskriterium". Disse egenskapene tilordnes den enkelte art, slik at plassering i utvalgskriterium avgjør plassering i forvaltningskategori. Datasettet har et stort antall dataeiere som kilde til originaldata. Artsdatabanken samler og formidler data gjennom Artskart og er distributør. Miljødirektoratet produserer datasettet ut fra nærmere definerte kriterier og formidler datasettet gjennom standardiserte tjenester (WMS, nedlasting).
Resources