KARTTJENESTE

Karttjenesten viser data om anadrome bestander i vassdrag. Dette inkluderer følgende tema:

- Bestander av anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i vassdrag med slike bestander.
- Utløpspunkt for vassdrag som fører anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye).

- Vandringshinder for vassdrag som fører anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye).

- Den totale utbredelsen av anadrome laksefisk i et vassdrag. Datasettet er sammenstilt med utgangspunkt i bestandsdata for hver av de tre aktuelle artene (laks, sjøørret og sjørøye) og presenteres som areal (nøyaktighet 1:5.000) og linjer (nøyaktighet 1:50.000).

- Forvaltningsregioner for anadrome laksefisk.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Utløpspunkt for anadromt vassdrag
1:500.000 Map Server Legend
Vandringshinder sjørøye
1:100.000 Map Server Legend
Vandringshinder sjøørret
1:100.000 Map Server Legend
Vandringshinder laks
1:100.000 Map Server Legend
Anadrom strekning, linje
Map Server Legend
Anadrom strekning, område
1:500.000 Map Server Legend
Bestand laks
1:500.000 Map Server Legend
Bestand sjøørret
1:500.000 Map Server Legend
Bestand sjørøye
1:500.000 Map Server Legend
Anadrom forvaltningsregion
Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/anadrome_laksefisk/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
04.11.2022 Karttjeneste etablert
Karttjeneste etablert med data for nasjonale laksevassdrag.