KARTTJENESTE

Karttjenesten viser data om anadrome bestander i vassdrag. Dette inkluderer følgende tema:

- Bestander av anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i vassdrag med slike bestander.
- Utløpspunkt for vassdrag som fører anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye).

- Vandringshinder for vassdrag som fører anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye).

- Den totale utbredelsen av anadrome laksefisk i et vassdrag. Datasettet er sammenstilt med utgangspunkt i bestandsdata for hver av de tre aktuelle artene (laks, sjøørret og sjørøye) og presenteres som areal (nøyaktighet 1:5.000) og linjer (nøyaktighet 1:50.000).

- Forvaltningsregioner for anadrome laksefisk.

wms example map

Kartlag i tjenesten (Layers)

Min scale Max scale GetLegendGraphic (WMS)
Utløpspunkt for anadromt vassdrag
Map Server Legend
Vandringshinder sjørøye
Map Server Legend
Vandringshinder sjøørret
Map Server Legend
Vandringshinder laks
Map Server Legend
Anadrom strekning, linje
Map Server Legend
Anadrom strekning, område
Map Server Legend
Bestand laks
Map Server Legend
Bestand sjøørret
Map Server Legend
Bestand sjørøye
Map Server Legend
Anadrom forvaltningsregion
Map Server Legend

Tjenestetype ArcGIS-Rest

Teknisk plattform
ArcGIS Server

Tjenestetype WMS

Teknisk plattform
ArcGIS Server
Server Url
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/anadrome_laksefisk/MapServer/WMSServer
GetCapabilities

Kartløsninger hvor tjenesten er i bruk

Kartinnsynsløsninger
Eksempel faktaark

Vilkår

Vilkår
Lisens

Endringer på karttjenesten

Dato Endring
04.11.2022 Karttjeneste etablert
Karttjeneste etablert med data for nasjonale laksevassdrag.

Gi oss din tilbakemelding