Map services

Tema
Service type
Title Service name Type
Friluftslivsområder - kartlagte friluftsliv_kartlagt WMS, ArcGIS-Rest
Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder
Administrative områder vanndirektivet AdministrativeOmraaderOGC ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten viser de ulike administrative nivåene i arbeidet med vannforskriften
Anadrome laksefisk anadrome_laksefisk ArcGIS-Rest, WMS
Karttjenesten viser data om anadrome bestander i vassdrag.
Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) ano ArcGIS-Rest, ArcGIS-Rest, WMS
Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data om viktige indikatorer for å vurdere økologisk tilstand i hovedøkosystemene.
Art funksjonsområde artfunksjon ArcGIS-Rest, WMS
Species and areas
artnasjonal2 artnasjonal2 ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten viser alle data fra datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse.
avlop avlop ArcGIS-Rest, WMS
Oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann.
Biogeographical Regions biogeografiske_regioner WFS, WMS
Biogeographical Regions
Cultural landscapes helhetlige_kulturlandskap WMS, ArcGIS-Rest
Cultural landscapes in Norway
Cultural Landscapes - Selected kulturlandskap_utvalgte WMS, ArcGIS-Rest
Selected Cultural Landscapes
Fjord catalog fjordkatalogen WMS, WFS
The Fjord catalog for Norway
forvaltningsplaner_havomrader forvaltningsplaner_havomrader WMS, KML, WFS
Avgrensning for forvaltningsplanområdene for norske havområder
Framework for petroleum activity petroleumsaktiviet_rammer WMS
This data set represents the documentation of historical and current framework for petroleumrelated activity in the Norwegian marine areas.
Friluftslivets ferdselsårer - dekningskart friluftsliv_ferdselsareplan_dekning ArcGIS-Rest, ArcGIS-Rest, WFS, WMS
Tjenesten viser hvilke kommuner som har igangsatt og/eller gjennomført arbeidet med å utarbeide egne planer for friluftslivets ferdselsårer.
Friluftslivsområder - vernede friluftsliv_vern WMS, ArcGIS-Rest
Friluftslivsområder verna etter markaloven.
Grunnforurensning grunnforurensning2 ArcGIS-Rest, WMS
Eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier.
Industry industri WMS, ArcGIS-Rest
Opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene.
Inngrepsfri natur/villmarksområder på Svalbard villmarksnatur_sj WMS, WFS
Kartleggingsenheter NiN kartleggingsenheter_nin WMS, ArcGIS-Rest
Laksekart laksekart WMS
The map service shows registered fishing from 'Sjøfangsregisteret'.
Landformer - Miljødirektoratets instruks landformer_nin ArcGIS-Rest, WMS
Se beskrivelse av datasettet.
Main ecosystems in Norway hovedokosystem ArcGIS-Rest, WMS
Se beskrivelse av datasettet.
Management areas for predators forvaltningsomrader_rovdyr WMS, WFS
Management areas for predators
Marine Habitats naturtyper_marine_hb19 ArcGIS-Rest, WMS
Marine naturtyper etter DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold
Marine Protected Areas marin_verneplan WMS, WFS
National plan to develop a network of Marine protected areas.
marine_sektorer marine_sektorer WMS, WFS
Marine sectors
Natural Habitats - NiN-based naturtyper_nin ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks.
Naturtyper - DN-håndbok 13 naturtyper_hb13 ArcGIS-Rest, WMS
Naturtyper etter DN-håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold.
Naturtyper - KU-verdi naturtyper_kuverdi WMS, ArcGIS-Rest
naturtyper_utvalgte2 naturtyper_utvalgte2 ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten viser alle data i datasettet Naturtyper - utvalgte
nin_landskapstyper nin_landskapstyper ArcGIS-Rest, WMS
NiN landskapstyper
Outdoor Recreation Areas friluftsliv_statlig_sikra ArcGIS-Rest, WMS
Public outdoor recreation areas owned by the Norwegian state
petroleumsvirksomhet petroleumsvirksomhet WMS, ArcGIS-Rest
Petroleumsvirksomhet
Pristine nature inngrepsfrinatur WMS, WFS
Areas without major infrastructure development in Norway
Protected Areas vern ArcGIS-Rest, WMS
Protected areas, protected objects and proposed protected areas in Norway
Ramsar ramsar ArcGIS-Rest, WMS
Ramsar Sites
River Delta elvedelta ArcGIS-Rest, WMS
Se beskrivelse av datasettet.
satveg satveg WMS
Satellite-based vegetation map of Norway (SatVeg).
sensitive_artsdata_maskering sensitive_artsdata_maskering ArcGIS-Rest, WMS
Sensitive artsdata
Sensitivity atlas Prioriteringskart WFS, WMS
Sensitivity atlases prepared for acute pollution is atool to help prioritise mitigating activities in case of acute pollution. The map layers are based on prioritised environment assets.
Skogsmark - NiN nin_skogkartlegging WMS, ArcGIS-Rest
Se beskrivelse av datasettet.
Snowmobile trails snoscooterloyper WMS, ArcGIS-Rest
The service shows snowbile trails i Norway.
Støykart - strategisk - bane stoykart_strategisk_bane ArcGIS-Rest, WMS
Støykart fra strategisk støykartlegging - bane
Støykart - strategisk - veg stoykart_strategisk_veg ArcGIS-Rest, WMS
Støykart fra strategisk støykartlegging - veg
svo svo KML, WMS, WFS
Særlig verdifulle og sårbare områder i havområdene
Tettbebyggelser tettbebyggelse ArcGIS-Rest, WMS
Inneholder tettbebyggelser og områder med fritidsbebyggelse

Vannforekomster Vannforekomster ArcGIS-Rest, WMS
vannmiljo vannmiljo WMS, ArcGIS-Rest
Tjenesten innholder data fra fagsystemet Vannmiljø.
vern_naturomrader_nin vern_naturomrader_nin ArcGIS-Rest, WMS
Kartleggingsenheter er lagt direkte på områdegeometrien. Der et område er sammensatt av flere kartleggingsenheter vil geometri være overlappende.
vern_restriksjonsomrader vern_restriksjonsomrader ArcGIS-Rest, WMS
Beskrivelse
villrein villrein WMS, ArcGIS-Rest
Wild reindeer areas in Norway