Map services

Tema
Service type
Title Service name Type
Friluftslivsområder - kartlagte friluftsliv_kartlagt WMS, ArcGIS-Rest
Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder
Art funksjonsområde artfunksjon ArcGIS-Rest, WMS
Species and areas
artnasjonal artnasjonal WMS, ArcGIS-Rest
Species of national significance
avlop avlop ArcGIS-Rest, WMS
Oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann.
Biogeographical Regions biogeografiske_regioner WMS, WFS
Biogeographical Regions
Cultural landscapes helhetlige_kulturlandskap WMS, ArcGIS-Rest
Cultural landscapes in Norway
Cultural Landscapes - Selected kulturlandskap_utvalgte WMS, ArcGIS-Rest
Selected Cultural Landscapes
Fjord catalog fjordkatalogen WMS, WFS
The Fjord catalog for Norway
forvaltningsplaner_havomrader forvaltningsplaner_havomrader WMS, KML, WFS
Avgrensning for forvaltningsplanområdene for norske havområder
Friluftlivsområder - kartlagte - status Status_KartlagteFriluftlivsOmr ArcGIS-Rest
Tjenesten viser status for kartlegging av friluftslivsområder i kommunene.
Friluftslivsområder - vernede friluftsliv_vern WMS, ArcGIS-Rest
Friluftslivsområder verna etter markaloven.
Grunnforurensning grunnforurensning2 ArcGIS-Rest, WMS
Eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier.
Habitat Types - Selected naturtyper_utvalgte WMS, ArcGIS-Rest
Selected habitat types
Industry industri WMS, ArcGIS-Rest
Opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene.
Inngrepsfri natur inngrepsfrinatur WMS, WFS
Areas without major infrastructure development in Norway
inon inon WMS, WFS
Areas without major infrastructure development in Norway as of January 2013, and loss of such areas back to 1988.
kostholdsrad kostholdsrad WMS, ArcGIS-Rest
Områder hvor Mattilsynet har innført råd om konsum eller restriksjoner på omsetning av fisk og skalldyr.
Laksekart laksekart WMS
The map service shows registered fishing from 'Sjøfangsregisteret'.
Management areas for predators forvaltningsomrader_rovdyr WMS, WFS
Management areas for predators
Marine Habitats naturtyper_marine_hb19 ArcGIS-Rest, WMS
Marine naturtyper etter DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold
Marine Protected Areas marin_verneplan WMS, WFS
National plan to develop a network of Marine protected areas.
marine_sektorer marine_sektorer WMS, WFS
Marine sectors
Natural Habitats - NiN-based naturtyper_nin ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks.
Naturtyper - DN-håndbok 13 naturtyper_hb13 ArcGIS-Rest, WMS
Naturtyper etter DN-håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold.
nin_landskapstyper nin_landskapstyper ArcGIS-Rest
NiN landskap
Outdoor Recreation Areas friluftsliv_statlig_sikra WMS, ArcGIS-Rest
Public outdoor recreation areas owned by the Norwegian state
petroleumsvirksomhet petroleumsvirksomhet WMS, ArcGIS-Rest
Petroleumsvirksomhet
Protected Areas vern WMS, ArcGIS-Rest
Protected areas, protected objects and proposed protected areas in Norway
Ramsar ramsar ArcGIS-Rest, WMS
Ramsar Sites
satveg satveg WMS
Satellite-based vegetation map of Norway (SatVeg).
sensitive_artsdata_maskering sensitive_artsdata_maskering WMS, ArcGIS-Rest
Sensitive artsdata
Snowmobile trails snoscooterloyper WMS, ArcGIS-Rest
The service shows snowbile trails i Norway.
Støykart - strategisk - bane stoykart_strategisk_bane ArcGIS-Rest, WMS
Støykart fra strategisk støykartlegging - bane
Støykart - strategisk - veg stoykart_strategisk_veg ArcGIS-Rest, WMS
Støykart fra strategisk støykartlegging - veg
svo svo KML, WMS, WFS
Særlig verdifulle og sårbare områder i havområdene
vannmiljo vannmiljo WMS, ArcGIS-Rest
Tjenesten innholder data fra fagsystemet Vannmiljø.
villrein villrein WMS, ArcGIS-Rest
Wild reindeer areas in Norway