Map services

Tema
Service type
Internal categorization
Title Service name Type
Friluftslivsområder - kartlagte friluftsliv_kartlagt ArcGIS-Rest, WMS
Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder
Administrative Areas AdmOmrader ArcGIS-Rest
Administrative Areas
Anadrome bestander og strekninger laksekart_anadrom ArcGIS-Rest, WMS
Anadrome bestander
Art funksjonsområde artfunksjon ArcGIS-Rest, WMS
Species and areas
artnasjonal artnasjonal WMS, ArcGIS-Rest
Species of national significance
artnasjonal_nin artnasjonal_nin ArcGIS-Rest
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse, uttrekk for NIN-kartlegging
avlop avlop WMS, ArcGIS-Rest
Oversikt over utslipp av kommunalt avløpsvann.
Biogeographical Regions biogeografiske_regioner WMS, WFS
Biogeographical Regions
Cultural landscapes helhetlige_kulturlandskap WMS, ArcGIS-Rest
Cultural landscapes in Norway
Cultural Landscapes - Selected kulturlandskap_utvalgte ArcGIS-Rest, WMS
Selected Cultural Landscapes
Endangered species - Norwegian hot spots truet_natur ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten inneholder modellerte “hotspots” for truede arter og truede ansvarsarter for utvalgte artsgrupper.
Fjord catalog fjordkatalogen WFS, WMS
The Fjord catalog for Norway
Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv) rest_fpnv ArcGIS-Rest
Tjeneste for fagsystemet Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv)
Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv) - verneområdestyrer rest_fpnv_np_vo_styrer ArcGIS-Rest
Tjeneste for fagsystemet Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv)
Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv) - admområder rest_fpnv_admomrader ArcGIS-Rest
Tjeneste for fagsystemet Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv)
Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv) - kommuner rest_fpnv_kommuner ArcGIS-Rest
Tjeneste for fagsystemet Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv)
Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv) - NiN rest_fpnv_nin ArcGIS-Rest
Tjeneste for fagsystemet Forvaltningsplaner på nett for verneområder (fpnv)
forvaltningsplaner_havomrader forvaltningsplaner_havomrader WMS, KML, WFS
Avgrensning for forvaltningsplanområdene for norske havområder
Framework for petroleum activity petroleumsaktiviet_rammer WMS
This data set represents the documentation of historical and current framework for petroleumrelated activity in the Norwegian marine areas.
Friluftslivsområder - vernede friluftsliv_vern ArcGIS-Rest, WMS
Friluftslivsområder verna etter markaloven.
grunnforurensning grunnforurensning ArcGIS-Rest
grunnforurensning versjon 1 - intern tjeneste
Grunnforurensning grunnforurensning2 ArcGIS-Rest, WMS
Eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier.
grunnkart_rovbase grunnkart_rovbase WMS, ArcGIS-Rest
Grunnkart for Finland og Sverige som benyttes i Rovbase
Gruvepåvirket vassdrag Gruvepavirket vassdrag ArcGIS-Rest
Avrenning av tungmetaller fra nedlagte kisgruver
Habitat Types - Selected naturtyper_utvalgte WMS, ArcGIS-Rest
Selected habitat types
Havner - avfallsplan havner_avfallsplan ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten viser havner med gyldig avfallsplan
Industry industri WMS, ArcGIS-Rest
Opplysninger om rundt 600 bedrifter som har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet og fylkesmennene.
Inngrepsfri natur/villmarksområder på Svalbard villmarksnatur_sj WMS, WFS
Innmeldte kartleggingsområder NiN innmeldt_forslag_nin
Tjenesten viser fylkesmannens innmeldte forslag til arealer som bør kartlegges i regi av Miljødirektoratet.
kalket_laksevassdrag kalket_laksevassdrag ArcGIS-Rest
Tjenesten viser geometri for kalket laksevassdrag noenlunde like kartene i rapporten M-413: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Tiltaksovervåking i 2014.
Kartleggingsenheter NiN kartleggingsenheter_nin WMS, ArcGIS-Rest
kostholdsrad kostholdsrad ArcGIS-Rest, WMS
Områder hvor Mattilsynet har innført råd om konsum eller restriksjoner på omsetning av fisk og skalldyr.
Kystlynghei kystlynghei_dn WMS
Kystlynghei spesialtjeneste til Landbruksdirektoratet
Laksekart laksekart WMS
The map service shows registered fishing from 'Sjøfangsregisteret'.
Management areas for predators forvaltningsomrader_rovdyr WMS, WFS
Management areas for predators
Marine Habitats naturtyper_marine_hb19 ArcGIS-Rest, WMS
Marine naturtyper etter DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold
Marine Protected Areas marin_verneplan WMS, WFS
National plan to develop a network of Marine protected areas.
marine_sektorer marine_sektorer WMS, WFS
Marine sectors
Miljovedtak Miljovedtak ArcGIS-Rest, WMS
Viser vedtak fra Miljøvedtaksregisteret
miljoverdi miljoverdi WMS
(Offisiell URL er nå Havmiljø.no)
moskustelling moskustelling ArcGIS-Rest
Tjenesten viser moskusflokker på Dovre for hvert år tilbake til 2009.
Natur i verneområder (NiN) vern_naturomrader_nin ArcGIS-Rest, WMS
Uttrekk fra NiN-kartlegging i målestokk 1:5000 i verneområder.
Natural Habitats - NiN-based naturtyper_nin ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks.
Naturtyper - DN-håndbok 13 naturtyper_hb13 ArcGIS-Rest, WMS
Naturtyper etter DN-håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold.
Nedlastingsportal_Dekningskart Nedlastingsportal_Dekningskart WMS
Tjeneste som viser hvor i landet det finnes data for de ulike produktene i Nedlastingsportalen.
nin_landskapstyper nin_landskapstyper ArcGIS-Rest, WMS
NiN landskapstyper
Norges_landomrader Norges_landomrader
Datasett med N5000 landareal, forenklet landareal og forenklet maritime grenser.
Outdoor Recreation Areas friluftsliv_statlig_sikra WMS, ArcGIS-Rest
Public outdoor recreation areas owned by the Norwegian state
petro_nedlasting petro_nedlasting ArcGIS-Rest
Beskrivelse
petroleumsvirksomhet petroleumsvirksomhet WMS, ArcGIS-Rest
Petroleumsvirksomhet
Petroleumsvirksomhet - visuelle undersøkelser - innsyn petro_innsyn ArcGIS-Rest
Viser datasett fra visuelle undersøkelser av havbunnen
Pristine nature inngrepsfrinatur WMS, WFS
Areas without major infrastructure development in Norway
Protected Areas vern ArcGIS-Rest, WMS
Protected areas, protected objects and proposed protected areas in Norway
Protected Areas main groups vern_hovedtyper ArcGIS-Rest, WMS
Protected areas, protected objects and proposed protected areas in Norway
Ramsar ramsar ArcGIS-Rest, WMS
Ramsar Sites
redigering_sikrafriluftsliv redigering_sikrafriluftsliv ArcGIS-Rest
Feature-service for sikra friluftsliv.
rovbase_rovdyrtetthet rovbase_rovdyrtetthet ArcGIS-Rest, WMS
Rovdyrtetthet
rovbase_temadata rovbase_temadata WMS
Egen karttjeneste etablert for kartlag som skal være tilgjengelig i saksbehandlerapplikasjonen for Rovbase.
satveg satveg WMS
Satellite-based vegetation map of Norway (SatVeg).
sensitive_artsdata_maskering sensitive_artsdata_maskering WMS, ArcGIS-Rest
Sensitive artsdata
Sensitivity atlas Prioriteringskart WFS, WMS
Sensitivity atlases prepared for acute pollution is atool to help prioritise mitigating activities in case of acute pollution. The map layers are based on prioritised environment assets.
Snowmobile trails snoscooterloyper WMS, ArcGIS-Rest
The service shows snowbile trails i Norway.
Støykart - strategisk - bane stoykart_strategisk_bane ArcGIS-Rest, WMS
Støykart fra strategisk støykartlegging - bane
Støykart - strategisk - veg stoykart_strategisk_veg ArcGIS-Rest, WMS
Støykart fra strategisk støykartlegging - veg
svo svo KML, WMS, WFS
Særlig verdifulle og sårbare områder i havområdene
Tettbebyggelser tettbebyggelse ArcGIS-Rest, WMS
Inneholder tettbebyggelser og områder med fritidsbebyggelse

vannmiljo vannmiljo ArcGIS-Rest, WMS
Tjenesten innholder data fra fagsystemet Vannmiljø.
Vannmiljo_Grunnforurensning Vannmiljo_Grunnforurensning WMS
Intern tjeneste for Grunnforurensning som viser data fra Vannmiljø sortert på medium.
vern_restriksjonsomrader vern_restriksjonsomrader ArcGIS-Rest, WMS
Beskrivelse
villrein villrein WMS, ArcGIS-Rest
Wild reindeer areas in Norway
Virksomhet_med_utslipp Virksomhet_med_utslipp ArcGIS-Rest
Virksomheter fra Forurensningssystemet med utslipp til luft eller vann